“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.


Text to Speech Voices

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach planuje przystąpić do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program obejmuje wsparcie uczestnika w zakresie: 
1. Czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej:
2. Prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;
3. Przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;
4. Podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.

Uczestnikami programu mogą być: 

• osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),

• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługa asystencji osobistej w ramach Programu jest bezpłatna dla uczestnika. 

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach programu tj. do dnia 15.09.2023r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o kontakt z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Gdańska 7 pokój nr 2, tel. 42 226 82 65 w. 128, 603 749 675, 885 035 101, uo@mcps.pabianice.pl w terminie do 12 września br. Osoba wskazana do kontaktu: Anna Michalak-Leszczyńska.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 roku i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu.

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Skip to content