Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej mogą otrzymać wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent w swojej pracy podejmuje działania skierowane na osiągnięcie stabilizacji życiowej rodziny, z którą współpracuje, aby nie dopuścić do umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej. W przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną, inicjuje działania na rzecz jego powrotu.

Praca prowadzona jest za zgodą rodziny.

Do zadań asystenta należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z jej członkami,

- współpraca z pracownikiem socjalnym realizującym pracę z rodziną,

- udzielenie pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

- pomoc rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, rodzinnej,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych i psychologicznych,

- wspieranie aktywności społecznej rodziny,

- udzielanie konsultacji rodzinie.