Bon energetyczny


TTS

Od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.

Ważne!

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym
w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, bądź w przypadku braku wskazania nr rachunku - w kasie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Wnioski można składać:

 1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
  w Pabianicach, ul. Gdańska 7,
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby MCPS w Pabianicach, ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP: /mcpspabianice/SkrytkaESP.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez Internet?

 1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.
 2. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować.
 3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePUAP: /mcpspabianice/SkrytkaESP i wybranie z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym albo podpisem osobistym.
 5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku, wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku.

WAŻNE !!!

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego: Wersja wniosku PDF oraz DOCX .

Skip to content