Dzienny Ośrodek Adaptacyjny


Text to Speech

Pracę Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych organizuje i nadzoruje Grażyna Sobczak

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych powstał w roku 1993 i przeznaczony jest dla 23 osób, będących mieszkańcami miasta Pabianice z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczoną niepełnosprawnością. W przypadku wolnych miejsc w Ośrodku uczestnikiem może być osoba spoza miasta Pabianice, o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. Wydanie decyzji administracyjnej dla osoby nie będącej mieszkańcem miasta Pabianice poprzedzone musi być zawarciem stosownego porozumienia międzygminnego.Cele Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla osób Niepełnosprawnych w zależności od jednostek chorobowych prowadzi kompleksową rehabilitację psychofizyczną i społeczną w tym:

 • diagnostykę psychologiczno – rehabilitacyjną
 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego
 • rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności życiowej
 • utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej
 • rozwój zainteresowań otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nich zachodzących oraz związków przyczynowo – skutkowych
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
 • włączanie niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej (imprezy integracyjne)
 • udział w kulturze i rekreacji
 • poradnictwo i wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych
 • określenie potrzeb osób niepełnosprawnych i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert pomocy wsparcia.

Zajęcia prowadzone na terenie placówki:

 • terapia zajęciowa
 • zajęcia rewalidacyjne (indywidualne i grupowe) z psychologiem i pedagogiem
 • rehabilitacja lecznicza
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • psychoterapia
 • terapia SNOEZELEN (Sala Doświadczania Świata)
 • zajęcia komputerowe
 • trening kulinarny
 • konsultacje i porady dla rodziców
 • opieka pielęgniarska
 • praca opiekunów.

Wszelkie programy wychowawczo – rewalidacyjne są opracowywane indywidualnie dla każdego uczestnika, po odpowiednim jego zdiagnozowaniu, obserwacji zachowania w różnych sytuacjach, dostosowane do jego możliwości psychofizycznych oraz upodobań czy zainteresowań.

W naszej pracy wiele uwagi poświęcamy osobom ze spektrum autyzmu, ich rewalidacji i rehabilitacji. W tym celu została utworzona min. Sala Doświadczania Świata „Snoezelen”. Z terapii Snoezelen korzystają również osoby z głębokimi, sprzężonymi niepełnosprawnościami (stymulacja polisensoryczna) oraz nadpobudliwością psychoruchową.

Współpraca z innymi placówkami

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w ramach swojej działalności współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Stowarzyszeniem “RAZEM” działającym przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Pabianicach , Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Pabianicach, Zespołem Szkół nr 5 w Pabianicach , Miejskim Ośrodkiem Kultury, Spółdzielczym Domem Kultury, Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Pabianicach , Środowiskowym Domem Samopomocy przy PSONI w Pabianicach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Ksawerowie i Drzewocinach, Polskim Czerwonym Krzyżem, Domem Pomocy Społecznej, redakcjami prasy pabianickiej, telewizją Pro-MOK.

Działalność naszej placówki można obserwować  na portalu społecznościowym www.facebook.com.

Przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych działa Stowarzyszenie „RAZEM”.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Regulamin Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego

Skip to content