Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje o nierozstrzygnięciu zapytania
ofertowego z dnia 11.10.2018r., którego przedmiotem jest prowadzenie szkolenie grafiki
komputerowej dla 1 uczestnika w związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach projektu „Kierunek Przemiana - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi
priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie do Zamawiającego
wpłynęły trzy spełniające wymagania formalne Formularze Ofertowe. W wyniku analizy
przedmiotowej ofert, Zamawiający postanowił odrzucić oferty. Powodem decyzji komisji jest złożenie
przez Oferentów ofert cenowych przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację
usługi.