Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje o nierozstrzygnięciu zapytania
ofertowego z dnia 19.10.2018r., którego przedmiotem jest prowadzenie szkolenie Asystent
nauczyciela przedszkola dla 1 uczestnika w związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach projektu „Kierunek Przemiana - aktywizacja społeczna, edukacyjna
i zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie do Zamawiającego
wpłynął jeden spełniający wymagania formalne Formularz Ofertowy. W wyniku analizy
przedmiotowej oferty, Zamawiający postanowił odrzucić ofertę. Powodem decyzji komisji jest złożenie
przez Oferenta oferty cenowej przekraczającej kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację
usługi.