INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 31.05.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 120 osób  w związku z realizacją przezMiejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach projektu „RODZINA, ACH RODZINA … - pabianicki program usług wspierających” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Podziałanie: IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wpłynęły trzy oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Grand Park Łeba sp. z o.o. sp. k. 84-360 Łeba, ul. Nadmorska 22