Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konsultacje prawne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konsultacje prawne

Pabianice, dn. 23.03. 2018r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYW wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 09.03.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: prowadzenie wsparcia indywidualnego – w ramach konsultacji prawnych  w związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach projektu „Kierunek Przemiana - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wpłynęły 12 ofert. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę:

Adwokat Tadeusz Kieruzel, Kancelaria Adwokacka Adwokat Tadeusz Kieruzel, ul. Piotrkowska 270 lok.
1509, 90-361 Łódź – 47,97 zł/1h