Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trenera PAI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trenera PAI

Pabianice, dn. 05.01.2018r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYW wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 18.12.2017r.: trener do prowadzenia zajęć w PROGRAMIE AKTYWIZACJA i INTEGRACJA,  w związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach projektu „Kierunek Przemiana - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wpłynęły trzy oferty. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę:

Dorota Walas, ul. Sadowa 16 ,95-080 Tuszynek Majoracki, cena brutto za 160 godzin – 8 800 zł