Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali szkoleniowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali szkoleniowej

 Pabianice, dn. 29.12.2017


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYUprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sali szkoleniowej w ramach projektu pt. „Kierunek Przemiana- aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”, realizowanego przez Miasto Pabianice/Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęły 2 oferty, spośród których wyłoniliśmy 1 ofertę, która uzyskała największą ilość punktów oraz nie została odrzucona z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

Umowa na realizację usług  zostanie podpisana z:

MOTOMAX Mariusz Gorządek z siedzibą w Chechło Drugie przy ul. Kwiatowej 5.