INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 07.06.2017r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 10 dniowego wyjazdu na terenie woj. łódzkiego dla 120 osób – uczestników i kadry projektu w związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach projektu „RODZINA, ACH RODZINA … - pabianicki program usług wspierających” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria:

Biuro Podróży CarpeDiem Incentive,
adres: ul. Kosmiczna 9/6, 59-220 Legnica,
data wpływu oferty: 19.06.2017 r. (godz.8.45)
cena: 1095 za osobę