Inspektor Ochrony Danych


Text to Speech Voices

Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Grzejszczak
adres e-mail: iod@mcps.pabianice.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. RODO,
informujemy, iż będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa
związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Miejskie Centrum
Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7 95-200 Pabianice.
Jednocześnie na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz osób upoważnionych jest
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, reprezentowane przez
Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, dalej zwane
„Administratorem".
2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
sekretariat@mcps.pabianice.pl lub za pośrednictwem powołanego inspektora
ochrony danych, zwanego dalej „IOD", wysyłając wiadomość e-mail na
adres: iod@mcps.pabianice.pl .
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1
lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu
realizacji zadań ustawowych jednostki.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty
upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także inne
podmioty w oparciu o w/w zgodę, które świadczą usługi na rzecz
Administratora Danych i którym te dane mogą być powierzane.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Adres: Stawki 2,00-193
Warszawa.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Skip to content