Katalog świadczeń

Każda osoba, zgłaszająca się do MCPS-u może liczyć na wsparcie w formie: świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego.

Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,

b) bilet kredytowany,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d) składki na ubezpieczenia społeczne,

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f) sprawienie pogrzebu,

g) poradnictwo specjalistyczne,

h) interwencja kryzysowa,

i) schronienie,

j) posiłek,

k) niezbędne ubranie,

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

n) mieszkanie chronione,

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie — w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały,

b) zasiłek okresowy,

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

f) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka, polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej,

g) wynagrodzenie nalezne opiekunowi przyznane przez sąd.

Zasiłek stały przysługuje:

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej (bądź osobie pozostającej w rodzinie), niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (bądź kryterium dochodowego na osobę w rodzinie). Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały nie przysługuje:

w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłek okresowy przysługuje:

osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego: 634 zł, jeśli osoba samotnie prowadzi gospodarstwo domowe lub 514 zł, na każdą osobę w rodzinie, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy przez pracownika socjalnego.

Zasiłek celowy:

może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu bądź w formie biletu kredytowanego.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego bądź jako dofinansowania do pokrycia kosztów, które osoba poniosła w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Jaki dochód bierzemy pod uwagę ?

Przez dochód rozumiemy sumę miesięcznych przychodów netto, pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne), - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty któregoś z elementów dochodu, bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania - z miesiąca, w którym wniosek został złożony, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Do dochodów nie wlicza się;

 • alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • zasiłku celowego;

 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

 • wartości świadczenia w naturze;

 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez MCPS;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195);
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.2016 poz. 575);
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka (Dz. U.2014 poz. 753);

W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą po szczegółowe informacje należy sięgnąć do Ustawy o pomocy społecznej (art. 8 ptk 5 -10 )

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tę uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny, przez okres za który uzyskano ten dochód.

Jakie dokumenty należy zabrać, aby ubiegać się o pomoc?

Podstawą rozpoczęcia procedury mającej na celu objęcie osoby pomocą jest złożenie przez nią wniosku w formie pisemnego podania, skierowanego do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach wraz z załącznikami. Wniosek taki powinien zawierać krótki opis sytuacji wyjaśniającej dlaczego osoba zwraca się z prośbą o pomoc oraz być zapatrzony jej podpisem.Niezbędne jest dołączenie do wniosku aktualnych dokumentów, które pozwolą na potwierdzenie danych osoby ubiegającej się o świadczenie, jej stanu zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej.

Do w/w w szczególności należą:

 • dowód osobisty (do wglądu);

 • orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie - decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • dowód otrzymywania emerytury lub renty;

 • zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki;

 • oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły;

 • oświadczenie o stanie majątkowym;

 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy;

 • legitymacja ubezpieczeniowa ZUS (do wglądu).


<< wróć do poprzedniej strony