Klub Integracji Społecznej


Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 


Oferta Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do: 

  • osób bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni bez prawa do zasiłku,
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

CELE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 

  • Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
  • Minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia.
  • Aktywizacja zawodowa (kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości) przez udział w programach PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH (PSU) oraz PROGRAMIE AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI).
  • Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.
  • Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy.
  • Udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwościach zatrudnienia.
  • Rekrutacja osób bezrobotnych do programu PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH.
  • Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach, firmami pośrednictwa pracy, firmami szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami organizującymi miejsca pracy w ramach PSU.
  • Przygotowanie i realizacja projektów dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej (projekty konkursowe Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, projekty ogłaszane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Czym się zajmujemy? 

  • Pomagamy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). 
  • Przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczymy metod aktywnego poszukiwania pracy. 
  • Budujemy motywację do znalezienia pracy. 
  • Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
  • Realizujemy programy aktywizacyjne. 
  • Współpracujemy z innymi podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową (m. in. firmy pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe). 
  • Udostępniamy aktualne oferty szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe. 

Zajęcia w KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ obejmują spotkania: 

  • Indywidualne (zgłoszenie, kontrakt, ankieta zawodowa, CV, wsparcie psychologiczne),
  • Grupowe (szkolenia zawodowe, BHP, grupy wsparcia, grupy samopomocowe).

Historia działalności i zrealizowane projekty KIS: 

2004 r.
Powstanie Klubu Integracji Społecznej data powołania 01.01.2004 (Urząd Miejski Pabianice – uchwała Rady Gminy nr XVII/135/03 o powołaniu KIS w strukturach MCPS Pabianice).

2006 r.

Zainicjowano program prac społecznie użytecznych we współpracy z PUP i organizacjami pozarządowymi.

2006 r.

Nagrodzono 2 projekty konkursowe ogłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
 "Prace społecznie użyteczne – dobra praktyka samorządu gminy".
 "Organizacja prac społecznie użytecznych - wzorce".

2007 r.

Szkolenie „Aktywna ona”. Kurs zawodowy w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi prowadzony przez łódzką Fundację "Uwolnienie".

2007 r.

Nawiązanie współpracy z Centrum Integracji Społecznej MEA w Łodzi.

2007 r.

Szkolenia zawodowe dla kobiet - Impresje Kosmetyczne prowadzone przez firmę Panda Trzebnica oddział w Łodzi.

2007 r.

Kurs opiekunki społecznej realizowany przez PUP Pabianice.

2007 r.

Rozpoczęcie działań na rzecz budownictwa socjalnego - projekt MPiPS: "Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego".

2008 r.

Kurs opiekunki społecznej realizowany przez Centrum Kształcenia Biznesu z Łodzi.

2008 r.

Projekt MPiPS: "Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych".

2008 r.

Dyplom uznania Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Dobre praktyki aktywnych form pomocy".

2008 - 2015 r.

Udział Klubu Integracji Społecznej w projekcie systemowym EFS "Drogowskaz Przemiana" realizowanego przez MCPS Pabianice.

2009 r.

Projekt MPiPS: "Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej".

2010 / 
2011 r.

Projekt MPiPS "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" - edycja 2010/2011 r.

2013 r.

Wpis KIS Pabianice do rejestru wojewody łódzkiego zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

2013 / 2014 r.

Projekt MPiPS "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" - edycja 2013/2014 r.

2015 r.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) – uruchomienie pierwszej edycji (10 osób).

2015 r.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) – uruchomienie drugiej edycji (5 osób).

2016 r.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) – uruchomienie trzeciej edycji (7 osób).

2016 r.

Realizacja projektu MRPiPS "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016 r.

2016 r.

Rekrutacja 12 osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej z Pabianic do projektu "Włączeni do życia" - OAZiS Łódź (realizacja w ramach działania 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zleconego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi).

2016 r.

CIS MEA Łódź rekrutacja osób do Centrum Integracji Społecznej – 18 osób bezrobotnych klientów pomocy społecznej (realizacja zajęć w Pabianicach).

01.11.2017r.-30.06.2019r.

Realizacja projektu RPO „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna , edukacyjna i zawodowa” dla 60 uczestników KIS

01.10.2019-30.09.2020

Realizacja projektu RPO „Droga do przemiany” dla 30 uczestników KIS (I edycja)