Klub Integracji Społecznej


iSpeech

OFERTA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SKIEROWANA JEST DO: 

 • osób bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni bez prawa do zasiłku,
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

CELE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:

 • Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
 • Minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia.
 • Aktywizacja zawodowa (kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości) przez udział w programach Prac Społecznie Użytecznych (PSU)
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.
 • Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy.
 • Udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwościach zatrudnienia.
 • Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach, firmami pośrednictwa pracy, firmami szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami organizującymi miejsca pracy w ramach PSU.
 • Przygotowanie i realizacja projektów dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej (projekty konkursowe Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, projekty ogłaszane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? 

 • Pomagamy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). 
 • Przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczymy metod aktywnego poszukiwania pracy. 
 • Budujemy motywację do znalezienia pracy. 
 • Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
 • Rekrutujemy osoby bezrobotne do programu Prac Społecznie Użytecznych.
 • Realizujemy programy i projekty aktywizacyjne. 
 • Współpracujemy z innymi podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową (m. in. firmy pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe). 
 • Udostępniamy aktualne oferty szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe. 

ZAJĘCIA W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OBEJMUJĄ SPOTKANIA: 

 • Indywidualne (zgłoszenie, kontrakt, ankieta zawodowa, CV, wsparcie psychologiczne),
 • Grupowe (szkolenia zawodowe, BHP).

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-16.00 

Historia działalności i zrealizowane projekty KIS: 

2004 r.Powstanie Klubu Integracji Społecznej data powołania 01.01.2004 (Urząd Miejski Pabianice – uchwała Rady Gminy nr XVII/135/03 o powołaniu KIS w strukturach MCPS Pabianice).
2006 r.Zainicjowano program prac społecznie użytecznych we współpracy z PUP i organizacjami pozarządowymi.
2006 r.Nagrodzono 2 projekty konkursowe ogłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
 "Prace społecznie użyteczne – dobra praktyka samorządu gminy".
 "Organizacja prac społecznie użytecznych - wzorce".
2007 r.Szkolenie „Aktywna ona”. Kurs zawodowy w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi prowadzony przez łódzką Fundację "Uwolnienie".
2007 r.Nawiązanie współpracy z Centrum Integracji Społecznej MEA w Łodzi.
2007 r.Szkolenia zawodowe dla kobiet - Impresje Kosmetyczne prowadzone przez firmę Panda Trzebnica oddział w Łodzi.
2007 r.Kurs opiekunki społecznej realizowany przez PUP Pabianice.
2007 r.Rozpoczęcie działań na rzecz budownictwa socjalnego - projekt MPiPS: "Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego".
2008 r.Kurs opiekunki społecznej realizowany przez Centrum Kształcenia Biznesu z Łodzi.
2008 r.Projekt MPiPS: "Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych".
2008 r.Dyplom uznania Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Dobre praktyki aktywnych form pomocy".
2008 - 2015 r.Udział Klubu Integracji Społecznej w projekcie systemowym EFS "Drogowskaz Przemiana" realizowanego przez MCPS Pabianice.
2009 r.Projekt MPiPS: "Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej".
2010 r- 
2011 r.
Projekt MPiPS "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" - edycja 2010/2011 r.
2013 r.Wpis KIS Pabianice do rejestru wojewody łódzkiego zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.
2013 - 2014 r.Projekt MPiPS "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" - edycja 2013/2014 r.
2015 r.Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) – uruchomienie pierwszej edycji (10 osób).
2015 r.Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) – uruchomienie drugiej edycji (5 osób).
2016 r.Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) – uruchomienie trzeciej edycji (7 osób).
2016 r.Realizacja projektu MRPiPS "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016 r.
2016 r.Rekrutacja 12 osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej z Pabianic do projektu "Włączeni do życia" - OAZiS Łódź (realizacja w ramach działania 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zleconego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi).
2016 r.CIS MEA Łódź rekrutacja osób do Centrum Integracji Społecznej – 18 osób bezrobotnych klientów pomocy społecznej (realizacja zajęć w Pabianicach).
01.11.2017 r. - 30.06.2019r.Realizacja projektu RPO „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna , edukacyjna i zawodowa” dla 60 uczestników KIS.
01.10.2019-30.09.2022Realizacja projektu RPO „Droga do przemiany” dla 30 uczestników KIS (III edycje)
Skip to content