Komu przysługuje pomoc

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje każdemu kto spełnia kryterium dochodowe, jest obywatelem polskim zamieszkującym i przebywającym na terenie naszego kraju i spełnia przynajmniej jedną z poniższych okoliczności:

 1. ubóstwo;

 2. sieroctwo;

 3. bezdomność;

 4. bezrobocie;

 5. niepełnosprawność;

 6. długotrwała lub ciężka choroba;

 7. przemoc w rodzinie;

 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 11. trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13. alkoholizm lub narkomania;

 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

 15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W innych przypadkach o pomoc ubiegać się mogą również:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • ponadto poniższe kryteria są załączone z zasiłków rodzinnych.

Co to jest kryterium dochodowe?

Oznacza to, że łączny dochód osoby ubiegającej się o pomoc, nie może przekroczyć kwoty, określanej w Ustawie o Pomocy Społecznej. W nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 764,00 zł.


<< wróć do poprzedniej strony