Komu przysługuje pomoc


TTS

Pomoc społeczna udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemocy domowej
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej przysługują też w innych szczególnych przypadkach wymienionych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ze zmianami

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią też w innych szczególnych przypadkach wymienionych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ze zmianami

Skip to content