Konkurs plastyczno-ekologiczny

Konkurs plastyczno-ekologiczny "Moje Miasto Pabianice"

Zapraszamy wszystkie dzieci z klas IV - VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym "Moje Miasto Pabianice". 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kolażu pt. „Moje Miasto Pabianice” przy użyciu tylko i wyłącznie odpadów biodegradowalnych. Format pracy – A3. Praca może przedstawiać całe miasto lub jego charakterystyczne obiekty.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

Prace należy składać od 18 marca do 12 kwietnia 2019 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 w Placówce Wsparcia Dziennego „JUNIOR” mieszczącej się przy ulicy Partyzanckiej 31 w Pabianicach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej. Istnieje również możliwość nagrodzenia wyróżnionych prac.

Konkurs jest przeprowadzany w ramach programu „Klimatyczny JUNIOR” z konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”.

Regulamin konkursu poniżej:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- EKOLOGICZNEGO „MOJE MIASTO PABIANICE”

I.  Cele:

·  podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;

·  kształtowanie proekologicznych postaw;

·  zwiększenie umiejętności wtórnego wykorzystywania odpadów;

·  rozwój umiejętności manualnych;

·  zwiększenie wiedzy na temat odpadów biodegradowalnych.

II.  Organizator:

Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice, tel. 885 035 115.

Konkurs jest przeprowadzany w ramach programu „Klimatyczny JUNIOR” z konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”.

III.  Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kolażu pt. „Moje Miasto Pabianice” przy użyciu tylko i wyłącznie odpadów biodegradowalnych.

Format pracy – A3.

Praca może przedstawiać całe miasto lub jego charakterystyczne obiekty.

Każdą pracę należy z tyłu podpisać imieniem i nazwiskiem, numerem klasy (bez litery) i szkoły, do której uczęszcza wykonawca/nazwą pracowni plastycznej oraz numerem kontaktowym do rodzica/opiekuna w celu poinformowania o ewentualnej wygranej w konkursie.

IV.  Kategorie:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

·  uczniowie klas IV-VI

·  uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

V.  Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać od 18 marca do 12 kwietnia 2019 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 w Placówce Wsparcia Dziennego „JUNIOR” mieszczącej się przy ulicy Partyzanckiej 31 w Pabianicach.

VI.  Ocena prac:

Jury oceniać będzie prace pod względem:

·  zgodności z tematem,

·  zawartości merytorycznej,

·  kreatywnego podejścia do tematu,

·  jakości i estetyki pracy,

·  różnorodności wykorzystania materiałów,

·  samodzielności wykonania pracy.

VII.  Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej.

Istnieje również możliwość nagrodzenia wyróżnionych prac.

VIII.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

W konkursie będą przetwarzane następujące dane uczestników konkursu: imię, nazwisko, numer szkoły i klasy oraz telefon kontaktowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7 reprezentowane przez Dyrektora.

2)  Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: junior@mcps.pabianice.pl lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: ioda@interia.eu.

3)  Dane osobowe Państwa dziecka będą wykorzystane do celu przeprowadzenia konkursu plastyczno-ekologicznego „Moje Miasto Pabianice” organizowanego przez Placówkę Wsparcia Dziennego JUNIORi nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4)  Poprzez przystąpienie do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunkowych przez Organizatora.

5)  Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

6)  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które współpracują lub świadczą usługi na rzecz Administratora Danych i którym te dane mogą być powierzane.

7)  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

8)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

9)  W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez Administratora ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w konkursie plastyczno-ekologicznym „Moje Miasto Pabianice”. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie pracy plastycznej dziecka z oceny w konkursie.

11)Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.