Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyjazdu w ramach projektu

Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyjazdu w ramach projektu "Kierunek Przemiana..

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 22.05.2019 r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla min. 56 osób maks. 66 osób – uczestników i kadry projektu w związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach projektu „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wpłynęło osiem ofert. Ofertą spełniającą wszystkie kryteria, najwyżej ocenioną jest:

SANGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: ul. Zofii Kossak 43, 43-436 Górki Wielkie
data wpływu oferty: 29.05.2019 r. (godz. 14:57)
cena: 756 zł za osobę