Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia
18.10.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Kurs przygotowujący do zawodu kucharza
dla 2 osób w związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach projektu
„Kierunek Przemiana - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX Włączenie
społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
- wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymogi zamawiającego:
Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, cena brutto:
6600 zł (dla dwóch osób)
W przeprowadzonym postępowaniu wybrano powyższą ofertę.