Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia
08.10.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: prowadzenie szkolenia w zakresie: kursu
ECDL BASE, składającego się z 4 modułów ( Moduł 1 – podstawy pracy z komputerem, Moduł 2 –
podstawy pracy w sieci, Moduł 3 – przetwarzanie tekstów, Moduł 4 – arkusze kalkulacyjne)
i kończącego się egzaminem ECDL BASE dla 20 osób, w związku z realizacją przez Miejskie Centrum
Pomocy Społecznej w Pabianicach projektu „Kierunek Przemiana-aktywizacja społeczna, edukacyjna
i zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- wpłynęło sześć ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
ReStan Łukasz Stańczyk ul. Wschodnia 47 lok. 3, 90-272 Łódź. Cena brutto: 22 200,00 zł