Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia
18.10.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Catering - organizacja imprez
okolicznościowych dla 2 osób w związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach projektu „Kierunek Przemiana-aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej
IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymogi zamawiającego:
Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, cena brutto:
3 800 zł (dla dwóch osób).
W przeprowadzonym postępowaniu wybrano powyższą ofertę.