Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  • Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  • Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.

  • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.


Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

  • KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

  • PUNKT KONSULTACYJNY DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  • PUNKT KONSULTACYJNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE

  • PUNKT KONSULTACYJNY DS. PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH, HIV I AIDS

W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.STRONA INTERNETOWA OŚRODKA >>


Czytaj więcej

Otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy

Otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy

2.10.2019 r. odbyła się otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy. Wykłady zaprezentowały: Renata Durda specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - "Sytuacja osoby pokrzywdzonej” Agnieszka Olszewska prawnik – „Wybrane aspekty prawne" Agata Kasprzak pedagog Ośrodka Profilaktyki i...

Czytaj więcej
ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-)

ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-)

ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-) W dniu 07.11.2019 r. Punkt Konsultacyjny ds. Problemów Narkotykowych, HIV i AIDS (OPiIS / MCPS) organizuje spotkanie szkoleniowe z zakresu problematyki narkotykowej, które odbędzie się w Pabianickim Centrum Seniora. Działanie realizowane jest w ramach zadań Programu...

Czytaj więcej
Pabianicki Dzień Zdrowia

Pabianicki Dzień Zdrowia

Przedstawiciele Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej / MCPS uczestniczyli w tegorocznym Pabianickim Dniu Zdrowia organizowanym przez Urząd Miejski w Pabianicach. W ramach przygotowanego stoiska prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS, szeroko pojętej...

Czytaj więcej
Superwizja Programu Przyjaciele Zippiego

Superwizja Programu Przyjaciele Zippiego

15.10.2019 r. w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej gościliśmy realizatorów rekomendowanego programu promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego". W ramach spotkania superwizyjnego rozmawialiśmy o sukcesach i problemach związanych z realizacją programu oraz...

Czytaj więcej
Profilaktyczne Kino Letnie – Edycja IV – Podsumowanie

Profilaktyczne Kino Letnie – Edycja IV – Podsumowanie

Profilaktyczne Kino Letnie – Edycja IV – Podsumowanie Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej wspólnie z Kinem Teatr TOMI oraz Komendą Powiatową Policji w Pabianicach zrealizował IV edycję Profilaktycznego Kina Letniego. Darmowe seanse odbywały się w każdy wtorek wakacji...

Czytaj więcej
Konsultacje w szkołach podstawowych - wrzesień 2019

Konsultacje w szkołach podstawowych - wrzesień 2019

We wrześniu 2019 r. pedagodzy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej spotkali się z pedagogami wszystkich szkół podstawowych z terenu Pabianic. Konsultacje były realizowane w siedziabach poszczególnych placówek i miały na celu omówienie bieżącej oferty profilaktyczo – interwencyjnej ośrodka oraz potrzeb,...

Czytaj więcej
Baw się razem z nami

Baw się razem z nami

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Ul. Partyzancka 31 tel. 42 215 42 11 Pedagodzy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca bieżącego roku, zorganizowali czwartą...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyjazdu w ramach projektu

Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyjazdu w ramach projektu "Kierunek Przemiana..

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 22.05.2019 r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla...

Czytaj więcej