Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Klub Integracji Społecznej

 

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  • Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  • Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.

  • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.


Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Klub Integracji Społecznej

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów narkomanii, HIV i AIDS

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów alkoholowych

  • Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie


W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 22.02 – 28.02.2021 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 22.02 – 28.02.2021 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 22.02 – 28.02.2021 r. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem kampanii jest...

Czytaj więcej
Wypłaty świadczeń za PSU

Wypłaty świadczeń za PSU

Uwaga !!!  Od 11 stycznia 2021 r. na podstawie porozumienia  z Powiatowym Urzędem Pracy ruszył program Prac Społecznie Użytecznych. Liczba przewidzianych miejsc na nadchodzący rok to 65 osób.Wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne:04.02.2021 r. (czwartek)  04.03.2021 r. (czwartek)  08.04.2021...

Czytaj więcej
Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Optymizmu garść Pomyślności wszelkiej Inspiracji dobrych Integracji bez granic Szczęścia w życiu osobistym życzą pracownicy...

Czytaj więcej

"ŻYJĘ ZDROWO - JESTEM COOL :)"

W ramach miejskiej kampanii "ŻYJĘ ZDROWO - JESTEM COOL :)" realizowanej z okazji pabianickich obchodów Światowego Dnia AIDS - 1 grudnia, na łamach pabianickiej prasy będziecie Państwo mogli znaleźć materiały edukacyjno - informacyjne w formie ulotek, broszur, dotyczące zagadnień związanych z profilaktyką HIV i AIDS oraz problematyką...

Czytaj więcej
I GRUDNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

I GRUDNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

 1 grudnia decyzją Światowej Organizacji Zdrowia, od 1988 r. obchodzony jest jako Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS. Dane Państwowego Zakładu Higieny wskazują, że liczba nowych zakażeń wirusem HIV, wykrywanych corocznie w naszym kraju, utrzymuje się na podobnym poziomie. Według danych z grudnia...

Czytaj więcej
16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć to międzynarodowa kampania poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Kampania rozpoczyna się 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, natomiast kończy się 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ustanowienie kampanii...

Czytaj więcej
„Twój Parasol” - nowe narzędzie do walki z przemocą

„Twój Parasol” - nowe narzędzie do walki z przemocą

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach...

Czytaj więcej
Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi funkcjonuje w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od marca 2018 r.Do jego zadań należy m.in.:wykonywanie kompleksowych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych);prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym...

Czytaj więcej