Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Klub Integracji Społecznej

 

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  • Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  • Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.

  • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.


Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Klub Integracji Społecznej

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów narkomanii, HIV i AIDS

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów alkoholowych

  • Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie


W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej

Kampania bez chemi na drodze

Kampania bez chemi na drodze

https://www.facebook.com/484005981619629/posts/3514171595269704/Fentanyl i jego pochodne to syntetyczne opioidy o działaniu przeciwbólowym i anestezjologicznym, mające zastosowanie w medycynie.Jego właściwości sprawiają, że jest to substancja niezwykle silnie uzależniająca, która używana w celach pozamedycznych – prowadzi do...

Czytaj więcej
Ustawa antyprzemocowa

Ustawa antyprzemocowa

Ustawa „antyprzemocowa” Tzw. ustawa antyprzemocowa, a właściwie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu m.in. natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od osób pokrzywdzonych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie sześciu...

Czytaj więcej
Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne...

Czytaj więcej
Wypłaty KIS

Wypłaty KIS

Klub Integracji Społecznej informuje iż zostały ustalone następujące daty wypłat świadczeń za prace społecznie użyteczne w II połowie roku:06.08.2020 (czwartek)03.09.2020 (czwartek)08.10.2020 (czwartek)05.11.2020 (czwartek)03.12.2020 (czwartek)Data wypłaty za przepracowany grudzień 2020 zostanie ustalona w trakcie trwania...

Czytaj więcej
Świadczenia

Świadczenia

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 73a ust. 3) wynosi min. 8,70 zł/h.Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2020 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r , wyniósł 102,3% (Komunikat Prezesa GUS –  z dnia 15...

Czytaj więcej
KIS czynny

KIS czynny

Od dnia 15.06.2020 Klub Integracji Społecznej jest już czynny. Zapraszamy wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wraz z kontraktem socjalnym. Umawianie na spotkanie następuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Prosimy przychodzić do ośrodka w...

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY!!!!

ZAPRASZAMY!!!!

Od 15 czerwca 2020 r. wznawiamy w całości działalność Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej zgodnie z nowymi procedurami i Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w okresie epidemii COVID-19.Pełna treść zarządzenia i procedury dostępne na...

Czytaj więcej
UWAGA!!! Zalecenia dla Klientów OPiIS

UWAGA!!! Zalecenia dla Klientów OPiIS

UWAGA!!! Zalecenia dla Klientów Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznejw zakresie zapobiegania COVID-19 dotyczące wejścia do budynku W trosce o zdrowie naszych Klientów i pracowników Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej informujemy o wprowadzeniu zasad wynikających z rekomendacji w...

Czytaj więcej