Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Klub Integracji Społecznej

 

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  • Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  • Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.

  • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.


Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Klub Integracji Społecznej

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów narkomanii, HIV i AIDS

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów alkoholowych

  • Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie


W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej

ZAPRASZAMY!!!!

ZAPRASZAMY!!!!

Od 15 czerwca 2020 r. wznawiamy w całości działalność Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej zgodnie z nowymi procedurami i Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w okresie epidemii COVID-19.Pełna treść zarządzenia i procedury dostępne na...

Czytaj więcej
UWAGA!!! Zalecenia dla Klientów OPiIS

UWAGA!!! Zalecenia dla Klientów OPiIS

UWAGA!!! Zalecenia dla Klientów Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznejw zakresie zapobiegania COVID-19 dotyczące wejścia do budynku W trosce o zdrowie naszych Klientów i pracowników Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej informujemy o wprowadzeniu zasad wynikających z rekomendacji w...

Czytaj więcej
Rekomendacje dotyczące procedur działania OPiIS

Rekomendacje dotyczące procedur działania OPiIS

Cel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19: Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności Ośrodka. Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie Ośrodka w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia. Rekomendacje obejmują następujące...

Czytaj więcej
Przestój OPiIS do 14 czerwca

Przestój OPiIS do 14 czerwca

Zarządzeniem NR17/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 25 maja 2020 r. w  sprawie przestoju w określonych komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.W terminie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 14 czerwca 2020 roku ogłasza się przestój w Ośrodku...

Czytaj więcej
Przestój w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej

Przestój w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej

Zarządzeniem NR16/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 11 maja 2020 r. w  sprawie przestoju w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.W terminie od dnia 11 maja 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku ogłasza się przestój w nw Ośrodku...

Czytaj więcej
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapraszają na bezpłatne konsultacje specjalistyczne - prawnika, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów.Zapraszamy...

Czytaj więcej
Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

TERMINY WYPŁAT Z TYTUŁU PSU Terminy wypłat świadczeń z tytułu Prac Społecznie Użytecznych w roku 2020 (świadczenie do odbioru w kasie MCPS ul. Gdańska 7 w wyznaczonych terminach za okazaniem dowodu osobistego) 6 lutego 2020 (czwartek) 5 marca 2020 (czwartek) 8 kwietnia 2020 (środa) 7...

Czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet) a 10 grudnia, (który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) trwa Kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". To szczególny czas, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą ze względu na płeć a naruszaniem praw...

Czytaj więcej