Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Klub Integracji Społecznej

 

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  • Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  • Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.

  • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.


Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Klub Integracji Społecznej

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów narkomanii, HIV i AIDS

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów alkoholowych

  • Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie


W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej

Otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy

Otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy

2.10.2019 r. odbyła się otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy. Wykłady zaprezentowały: Renata Durda specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - "Sytuacja osoby pokrzywdzonej” Agnieszka Olszewska prawnik – „Wybrane aspekty prawne" Agata Kasprzak pedagog Ośrodka Profilaktyki i...

Czytaj więcej
ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-)

ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-)

ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-) W dniu 07.11.2019 r. Punkt Konsultacyjny ds. Problemów Narkotykowych, HIV i AIDS (OPiIS / MCPS) organizuje spotkanie szkoleniowe z zakresu problematyki narkotykowej, które odbędzie się w Pabianickim Centrum Seniora. Działanie realizowane jest w ramach zadań Programu...

Czytaj więcej
Pabianicki Dzień Zdrowia

Pabianicki Dzień Zdrowia

Przedstawiciele Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej / MCPS uczestniczyli w tegorocznym Pabianickim Dniu Zdrowia organizowanym przez Urząd Miejski w Pabianicach. W ramach przygotowanego stoiska prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS, szeroko pojętej...

Czytaj więcej
Superwizja Programu Przyjaciele Zippiego

Superwizja Programu Przyjaciele Zippiego

15.10.2019 r. w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej gościliśmy realizatorów rekomendowanego programu promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego". W ramach spotkania superwizyjnego rozmawialiśmy o sukcesach i problemach związanych z realizacją programu oraz...

Czytaj więcej
Profilaktyczne Kino Letnie – Edycja IV – Podsumowanie

Profilaktyczne Kino Letnie – Edycja IV – Podsumowanie

Profilaktyczne Kino Letnie – Edycja IV – Podsumowanie Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej wspólnie z Kinem Teatr TOMI oraz Komendą Powiatową Policji w Pabianicach zrealizował IV edycję Profilaktycznego Kina Letniego. Darmowe seanse odbywały się w każdy wtorek wakacji...

Czytaj więcej
Konsultacje w szkołach podstawowych - wrzesień 2019

Konsultacje w szkołach podstawowych - wrzesień 2019

We wrześniu 2019 r. pedagodzy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej spotkali się z pedagogami wszystkich szkół podstawowych z terenu Pabianic. Konsultacje były realizowane w siedziabach poszczególnych placówek i miały na celu omówienie bieżącej oferty profilaktyczo – interwencyjnej ośrodka oraz potrzeb,...

Czytaj więcej
Baw się razem z nami

Baw się razem z nami

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Ul. Partyzancka 31 tel. 42 215 42 11 Pedagodzy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca bieżącego roku, zorganizowali czwartą...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyjazdu w ramach projektu

Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyjazdu w ramach projektu "Kierunek Przemiana..

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 22.05.2019 r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla...

Czytaj więcej