Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Klub Integracji Społecznej

 

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  • Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  • Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.

  • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.


Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Klub Integracji Społecznej

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów narkomanii, HIV i AIDS

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów alkoholowych

  • Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie


W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia18.10.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Konserwator terenów zielonych dla 2 osóbw związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w...

Czytaj więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

W związku z realizacją przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach projektu „KierunekPrzemiana-aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla osi...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie stylizacji paznokci

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie stylizacji paznokci

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacjąProjektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”,zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Stylizacja paznokcidla 1 uczestnika projektu. Zapytanie ofertowe (pdf)Formularz oferty...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie bukieciarstwa

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie bukieciarstwa

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacjąProjektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”,zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: bukieciarstwa(florystyki) dla 4 (+/-1) uczestników projektu pn. „Kierunek Przemiana – aktywizacjaspołeczna,...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: Asystent nauczyciela przedszkolnego

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: Asystent nauczyciela przedszkolnego

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacjąProjektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”,zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Asystent nauczycielaprzedszkola” dla 1 uczestnika projektu. Zapytanie ofertowe (pdf)Formularz oferty...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: konserwator terenów zielonych

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: konserwator terenów zielonych

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacjąProjektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”,zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: konserwator terenówzielonych dla 2 uczestników projektu. Zapytanie ofertowe (pdf)Formularz oferty...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - kurs przygotowujący do zawodu kucharza

Zapytanie ofertowe - kurs przygotowujący do zawodu kucharza

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacjąProjektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”,zaprasza do składania ofert na kurs przygotowujący do zawodu kucharzadla 2 uczestników projektu pn. „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjnai zawodowa”. Zapytanie...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: catering - organizacja imprez

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: catering - organizacja imprez

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacjąProjektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”,zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenie w zakresie: catering - organizacjaimprez okolicznościowych dla 2 uczestników projektu pn. „Kierunek Przemiana –aktywizacja...

Czytaj więcej