Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Klub Integracji Społecznej

 

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  • Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  • Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.

  • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.


Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Klub Integracji Społecznej

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów narkomanii, HIV i AIDS

  • Punkt konsultacyjny ds. problemów alkoholowych

  • Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie


W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: grafika komputerowa

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: grafika komputerowa

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacjąProjektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”,zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenie w zakresie: Grafika komputerowadla 1 uczestnika projektu. Zapytanie ofertowe (pdf)Formularz oferty...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie II postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie II postępowania

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 01.10.2018 roku. Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak ofert na realizację tegozadania. Jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż w dniu 10.10.2018 roku ogłasza nowe zapytanie ofertowe...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie koparko-ładowarki kl.III

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie koparko-ładowarki kl.III

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofertna przeprowadzenie szkolenie w zakresie: Koparko-ładowarki kl. III dla 1 uczestnikaprojektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”.Zapytanie ofertowe (pdf)Formularz oferty...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie komputerowe w zakresie ECDL BASE

Zapytanie ofertowe - szkolenie komputerowe w zakresie ECDL BASE

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacją Projektu „KIERUNEKPRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”, zaprasza do składania ofert na szkoleniekomputerowe w zakresie: ECDL BASE, składającego się z 4 modułów ( Moduł 1 – podstawy pracyz komputerem, Moduł 2 – podstawy pracy w sieci,...

Czytaj więcej
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 31.05.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do złożenia ofert dotyczących usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 120 osób – uczestników i kadry projektu: "RODZINA, ACH RODZINA … - pabianicki program usług wspierających" współfinansowanego ze środków...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień

Zapytanie ofertowe - konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie wsparcia indywidualnego - w ramach konsultacji specjalisty psychoterapii uzależnień.Zapytanie ofertoweFormularz...

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konsultacje prawne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konsultacje prawne

Pabianice, dn. 23.03. 2018r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 09.03.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: prowadzenie wsparcia...

Czytaj więcej