Rekomendacje dotyczące procedur działania OPiIS

Rekomendacje dotyczące procedur działania OPiIS

Cel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności Ośrodka.

 • Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie Ośrodka w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

Rekomendacje obejmują następujące obszary:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Ośrodka poprzez wdrożenie działań reorganizacyjnych i technicznych.

 2. Przestrzeń komunikacyjna/ogólnodostępna.

 3. Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID-19.

 4. Dodatkowe informacje.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Ośrodka poprzez wdrażanie działań reorganizacyjnych i technicznych

 • W Ośrodku przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Klienci przy ustalaniu terminu wizyty w Ośrodku są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.

 • Organizacja pracy w Ośrodku zapewnia utrzymanie rekomendowanej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 m.

 • Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy między pracownikami w celu ograniczenia do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych.

 • Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, w tym że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.

 • Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 2 m.

 • Rekomendowane jest umieszczenie na zewnątrz obiektu przy wejściu oraz na stronie internetowej lub w innym ogólnodostępnym miejscu informacji o sposobie ustalania i odwoływania wizyt, zasad prowadzenia zajęć oraz komunikowania się z Ośrodkiem.

 • W sekretariacie Ośrodka może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 2 m odległości między sobą.

 • Należy kontrolować przestrzeganie obowiązku zakrywania na terenie Ośrodka ust i nosa przez pracowników, klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem:

 1. dziecka do ukończenia 4. roku życia;

 2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

 • Rekomendowana jest organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego w celu zapewnienia niezbędnej rezerwy kadrowej na wypadek zakażenia lub kontaktu z osobą chorą.

 • Wymagane jest ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

 1. ustalenie zasad poruszania się na terenie Ośrodka,

 2. wprowadzenie różnych godzin pracy oraz przerw dla poszczególnych pracowników,

 3. zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 • Zalecane jest stosowanie, gdzie to możliwe, rozmieszczenia stanowisk pracy w sposób zapewniający izolację – co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy współpracownikami i 2 m odległości pomiędzy pracownikiem i pozostałymi osobami.

 • Klienci z zewnątrz przyjmowani są w gabinetach, w których powierzchnia nie jest mniejsza niż 4 m2 na osobę. Powierzchnię wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz sprzętów, które się w niej znajdują.

 • Z gabinetów są usunięte dywany i inne miękkie akcesoria.

 • Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.

 • Zalecane jest korzystanie wyłącznie z mebli o zmywalnej powierzchni, nadającej się do dezynfekcji.

 • Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet jest wietrzony przez co najmniej 15 min.

 • Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w Ośrodku z własnych długopisów, o czym są informowani w trakcie umawiania na wizytę.

 • Materiały używane przez klienta w czasie konsultacji podlegają każdorazowo dezynfekcji.

 • Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach i miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. W łazienkach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek.

 • Wymagane jest zapewnienie pracownikom, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.

 • Czyste maseczki i przyłbice i jednorazowe rękawiczki przechowywane są w wyodrębnionych i opisanych szafkach.

Wytyczne dla pracowników:

  • Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wymaganych odległości pomiędzy pracownikami przy wykonywanej czynności, stosownie do jej charakteru pracownicy stosują środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.

  • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  • Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem należy nosić osłonę nosa i ust, maseczkę, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne. 

  • Należy zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców – rekomendowane są 2 m.

  • Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w tym każdorazowo przed zajęciami.

  • Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoje maseczki wielorazowego użytku i przyłbice.

  • Każdy pracownik posiada w swoim pokoju wyznaczone miejsce (np. taca) na położenie używanej maseczki i przyłbicy. Po każdym użyciu należy to miejsce zdezynfekować.

  • Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak np. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

II. Przestrzeń komunikacyjna/ogólnodostępna

 • Należy zorganizować (w miarę wątpliwości) bezkolizyjne wejście i wyjście oraz zlikwidować bariery, aby umożliwić bezkontaktowe przemieszczanie się w Ośrodka.

 • Zalecane jest zainstalowanie pojemników z preparatem dezynfekcyjnym, w tym przy wejściu/wyjściu oraz w toaletach.

 • Wymagane jest regularne wietrzenie pomieszczeń, w szczególności przeznaczonych na pobyt ludzi, adekwatnie do możliwości organizacyjnych i technicznych wentylacji w placówce.

 • Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich procedur w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy, klamek.

 • Należy regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 • Przestrzegać dokładnego czyszczenia z użyciem środków chemicznych toalet przynajmniej 4 razy dziennie.

 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu dezynfekcyjnego.

 • Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet.

 • Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:

 1. mycia rąk,

 2. dezynfekcji rąk,

 3. zdejmowania i zakładania rękawiczek,

 4. zdejmowania i zakładania maseczki.

Załączniki – instrukcje:

– mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

III. Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID-19

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

 • Pracownicy/obsługa Ośrodka powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym można go czasowo odizolować od innych osób.

 • W przypadku, gdy nie ma możliwości przeznaczenia odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, należy wydzielić miejsce, w którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min. 2 m od pozostałych osób.

 • Należy wstrzymać przyjmowanie , powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania pokoju zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

 • Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.

 • Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, aby umożliwić obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 • Ustalenie listy pracowników oraz innych osób z zewnątrz (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi oraz ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem, przez okres 30 dni od dnia usługi) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

IV. Dodatkowe informacje

Informacje i wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, klientom i innym osobom z zewnątrz dla danego rodzaju działalności są dostępne na stronach internetowych KPRM i poszczególnych ministerstw, w tym na podanych poniżej stronach internetowych: