Rodziny wspierające

Rodziny wspierające

Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.


Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) art. 29,30 i 31.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,

 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,

 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje

obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,

 • uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach,

 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach,

 • podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują!

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku (wzór w załączeniu) w sekretariacie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Gdańska 7.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Wniosek