Świadczenia

Świadczenia

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 73a ust. 3) wynosi min. 8,70 zł/h.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2020 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r , wyniósł 102,3% (Komunikat Prezesa GUS –  z dnia 15 stycznia 2020r. (M.P., poz. 72)). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 % x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

Źródło: psz.praca.gov.pl