Świadczenia rodzinne

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
  • Konto bankowe
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Upoważnienie