Tryby udzielania pomocy

1. Wniosek o pomoc

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej rozpoczyna się jest na wniosek osoby zainteresowanej. W szczególnych przypadka wniosek taki może złożyć również inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego;

Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Pabianic, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania od:

 • osób trzecich;

 • instytucji;

 • organizacji społecznych.

Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

2. Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w miejscu pobytu osoby. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownik socjalny, wspólnie z klientem ustala plan pomocy rodzinie/osobie.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni.

3. Wydanie decyzji

Po zgromadzeniu kompletu dokumentów, przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, opracowaniu planu pomocy wydawana jest decyzja administracyjna.

Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji.

Stronom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

Kiedy może nastąpić odmowa przyznania pomocy ?

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej może odmówić przyznania pomocy w następujących sytuacjach:

 • w razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego;

 • w przypadku braku współpracy osoby lub rodziny korzystającej z pomocy społecznej w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej;

 • nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy przez osobę bezrobotną;

 • marnotrawienia przyznanych świadczeń lub ich celowego niszczenia;

 • marnotrawienia własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie;

 • nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie socjalnym.

Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia nienależnie pobrane

Jest to wszelkie świadczenia z pomocy społecznej, które klient otrzymał na podstawie przedstawienia nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie swojej sytuacji materialnej, osobistej i majątkowej.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.


Kontrakt socjalny

Jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy: osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy. Kontrakt socjalny ma celu określenie sposobu współdziałania osoby ( rodziny), która znalazła się w trudnej sytuacji w rozwiązywaniu swoich problemów. Zawiera opis działań koniecznych do podjęcia przez tę osobę i pracownika socjalnego. Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w kontrakcie może spowodować wstrzymanie przyznanej pomocy finansowej lub jej odmowę.

W Wydziale pracują następujące sekcje problemowe:

1. Sekcja do spraw usług opiekuńczych i mieszkań chronionych.

Zakres działania sekcji obejmuje: pomoc dla osób wymagających konieczności zabezpieczenia usług opiekuńczych. oraz umieszczania w mieszkaniach chronionych.

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Osoba samotna, niezdolna do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, potrzebująca pomocy, której rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie są w stanie zapewnić, może zgłosić się do pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i zasygnalizować swój problem.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie naszego Ośrodek przy ul. Gdańskiej 7, pokój nr 4 przez Zespół pracowników socjalnych Wydziału Pomocy Środowiskowej ds usług opiekuńczych codziennie w godz. 800-1130, 1300-1600.


KTO PRZYZNAJE POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MCPS w Pabianicach może w w/w sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych podstawowych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie miasta Pabianic, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wymagane są następujące dokumenty :

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych;

 2. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych;

 3. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;

 4. kserokopia decyzji waloryzacyjnej ZUS z uwzględnioną aktualną wys. emerytury/renty

 5. inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy;

 6. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową (określone przez pracownika socjalnego);

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze;

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (przy pierwszym wywiadzie).

Informacje zebrane podczas wywiadu oraz na podstawie zgromadzonych dokumentów, których prawdziwość wnioskodawca lub osoba do tego upoważniona sygnuje na druku wywiadu, stanowią podstawę do określenia zakresu i wymiaru pomocy.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie, sprzątanie mieszkania),

 • opiekę higieniczną (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek , pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),

 • pielęgnację zaleconą przez lekarza ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),

 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości).

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Koszt usługi jest zmienny i zależny od ofert, wpływających w drodze konkursu ogłaszanego corocznie przez MCPS.

Wysokość odpłatności w % od kosztu usługi osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie jest ustalone według kryterium ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z tabelą uchwalana przez Radę Miasta Pabianic.

Z opłat zwolniona jest osoba, której dochód nie przekroczy 150% w/w kryterium oraz rodzina, której średni dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 150% tego kryterium.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego kierownik może zwolnić świadczeniobiorcę częściowo lub w całości z ponoszonych opłat za określony czas korzystania z usług ze względu na:

 • wysokich wydatków na leki,

 • wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,

 • duże ilości usług spowodowanych przewlekła chorobą,

 • ponoszenia opłat za usługi świadczone na rzecz innego członka rodziny,

 • ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, placówce lecznico-pielęgnacyjnej, rodzinie zastępczej lub innej placówce,

 • innych uzasadnionych i udokumentowanych okoliczności.

O zwolnieniu z opłat decyduje kierownik ośrodka pomocy społecznej.

2. Sekcja do spraw umieszczeń w Domach Pomocy Społecznej.

  Zakres działania sekcji obejmuje:poradnictwo mieszkańcom Pabianic dotyczące zasad umieszczania w Domach Pomocy Społecznej, przygotowywanie dokumentacji w celu umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej.

3. Sekcja do spraw pracy z osobami bezdomnymi

  Zakres działania sekcji obejmuje:udzielanie kompleksowego poradnictwa osobom bezdomnym zgłaszających się i zgłaszanych do Wydziału Pomocy Środowiskowej w tym, kierowanie osób bezdomnych do placówek dysponujących schronieniem.

4. Sekcja do spraw wspierania rodziny

Sekcja ds. Wspierania Rodziny obejmuje zasięgiem działania rodziny biologiczne, w których dzieci zostały umieszczone w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Głównym celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej prawidłowych funkcji.

Działania są prowadzone w kierunku powrotu dziecka do rodziny.

Wsparcie polega w szczególności na:

- analizie sytuacji rodziny oraz przyczyn kryzysu,

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,

- podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny.

Pracownicy Sekcji nie podejmują współpracy z rodziną w sytuacji pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej mogą otrzymać wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent w swojej pracy podejmuje działania skierowane na osiągnięcie stabilizacji życiowej rodziny, z którą współpracuje, aby nie dopuścić do umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej. W przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną, inicjuje działania na rzecz jego powrotu.

Praca prowadzona jest za zgodą rodziny.

Do zadań asystenta należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z jej członkami,

- współpraca z pracownikiem socjalnym realizującym pracę z rodziną,

- udzielenie pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

- pomoc rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, rodzinnej,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych i psychologicznych,

- wspieranie aktywności społecznej rodziny,

- udzielanie konsultacji rodzinie.

4. Porady prawne i psychologiczne

Porady prawne i psychologiczne dla podopiecznych MCPS w zakresie prawa rodzinnego prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – udzielane są porady prawne i psychologiczne a także konsultacje indywidualne. Działający przy ul. Partyzanckiej 31 w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej tel. 042 215 42 11.

Porady prawne udzielane są w środy w godz: 16.00-20.00.
Porady psychologiczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-16.00.
Konsultacje indywidualne udzielane są poniedziałek 8.00-20.00, wtorek 8.00-16.00, środa 8.00-20.00,czwartek i piątek 8.00-16.00.

Ponadto porad udziela Centrum Praw Kobiet dla kobiet pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach działającej instytucji można uzyskać poradnictwo psychologiczne i prawne. Konsultanci Centrum Praw Kobiet przyjmują: poniedziałek w godz 16.00-20.00, wtorek 15.00-19.00 i środy w godz: 16.00-18.00. Działający przy Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 tel 042 215 42 11.

W ramach porozumienia dotyczącego darmowej pomocy prawnej osobą potrzebującym pomocy z dnia 02.09.2013 roku istnieje możliwość z korzystania z poradnictwa prawnego w Kancelarii Adwokackiej p. Iwony Biłat działającej przy ul. 20- go Stycznia 60 lok 12 tel. 0696 842 743

Podstawa prawna

Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.)<< wróć do poprzedniej strony