Wydział Pomocy Środowiskowej

Wydział Pomocy Środowiskowej

Pracę Wydziału Pomocy Środowiskowej organizuje i nadzoruje Kierownik Ewa Szczepańczyk 


Godziny urzędowania
Godziny przyjęcia interesantów
Poniedziałek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Wtorek
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Środa
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Czwartek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Piątek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje każdemu kto spełnia kryterium dochodowe, jest obywatelem polskim zamieszkującym i przebywającym na terenie naszego kraju i spełnia przynajmniej jedną z poniższych okoliczności:

 •   ubóstwo;
 •   sieroctwo;
 •   bezdomność;
 •   bezrobocie;
 •   niepełnosprawność;
 •   długotrwała lub ciężka choroba;
 •   przemoc w rodzinie;
 •   potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 •   potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 •   bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 •   trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 •   trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 •   alkoholizm lub narkomania;
 •   zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 •   klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W innych przypadkach pomoc przysługuje również:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Co to jest kryterium dochodowe?

  Oznacza to, że łączny dochód osoby ubiegającej się o pomoc, nie może przekroczyć kwoty, określanej w Ustawie o Pomocy Społecznej i wynosi 528 zł w przypadku rodziny (na członka rodziny), a w przypadku osoby samotnej 701 zł.


  Komu przysługuje pomoc? >>
  Katalog świadczeń >>
  Tryby udzielania pomocy >>  
  Wykaz ulic >>


  Czytaj więcej

  Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

  Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia...

  Czytaj więcej
  KOLORY JESIENI część 3

  KOLORY JESIENI część 3

  Asystenci Rodziny MCPS w Pabianicach w listopadzie 2018 roku zorganizowali wśród dzieci z rodzin objętych wsparciem konkurs plastyczny „ Kolory jesieni”. Technika prac była dowolna. Prace dzieci były nacechowane dużą oryginalnością i ciekawymi pomysłami. Wystawa prac odbyła się 13 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr...

  Czytaj więcej
  KOLORY JESIENI część 2

  KOLORY JESIENI część 2

  Asystenci Rodziny MCPS w Pabianicach w listopadzie 2018 roku zorganizowali wśród dzieci z rodzin objętych wsparciem konkurs plastyczny „ Kolory jesieni”. Technika prac była dowolna. Prace dzieci były nacechowane dużą oryginalnością i ciekawymi pomysłami. Wystawa prac odbyła się 13 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr...

  Czytaj więcej
  KOLORY JESIENI

  KOLORY JESIENI

  Asystenci Rodziny MCPS w Pabianicach w listopadzie 2018 roku zorganizowali wśród dzieci z rodzin objętych wsparciem konkurs plastyczny „ Kolory jesieni”. Technika prac była dowolna. Prace dzieci były nacechowane dużą oryginalnością i ciekawymi pomysłami. Wystawa prac odbyła się 13 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr...

  Czytaj więcej
  Rodziny wspierające

  Rodziny wspierające

  Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)...

  Czytaj więcej
  Kryterium dochodowe

  Kryterium dochodowe

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. przedstawiamy zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego obowiązujące od 1 października 2018 r.: 1) kryteria dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej...

  Czytaj więcej
  Grupa wsparcia „Bratek”

  Grupa wsparcia „Bratek”

  Od września 2018 r. rozpoczyna działanie Grupa wsparcia „Bratek”  organizowana przez koordynatora sekcji ds. wspierania rodziny w Wydziale Pomocy Środowiskowej  Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  w  Pabianicach. Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie...

  Czytaj więcej
  Nabór na wolne stanowisko pracy : pracownik socjalny

  Nabór na wolne stanowisko pracy : pracownik socjalny

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, 95-200 Pabianice ul. Gdańska 7 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny 2. Wymagania niezbędne związane z pracą na ww. stanowisku...

  Czytaj więcej