Wydział Pomocy Środowiskowej

Wydział Pomocy Środowiskowej

Pracę Wydziału Pomocy Środowiskowej organizuje i nadzoruje Kierownik Ewa Szczepańczyk 


Godziny urzędowania
Godziny przyjęcia interesantów
Poniedziałek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Wtorek
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Środa
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Czwartek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Piątek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje każdemu kto spełnia kryterium dochodowe, jest obywatelem polskim zamieszkującym i przebywającym na terenie naszego kraju i spełnia przynajmniej jedną z poniższych okoliczności:

 •   ubóstwo;
 •   sieroctwo;
 •   bezdomność;
 •   bezrobocie;
 •   niepełnosprawność;
 •   długotrwała lub ciężka choroba;
 •   przemoc w rodzinie;
 •   potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 •   potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 •   bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 •   trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 •   trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 •   alkoholizm lub narkomania;
 •   zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 •   klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W innych przypadkach pomoc przysługuje również:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Co to jest kryterium dochodowe?

  Oznacza to, że łączny dochód osoby ubiegającej się o pomoc, nie może przekroczyć kwoty, określanej w Ustawie o Pomocy Społecznej i wynosi 514 zł w przypadku rodziny (na członka rodziny), a w przypadku osoby samotnej 634 zł.


  Komu przysługuje pomoc? >>
  Katalog świadczeń >>
  Tryby udzielania pomocy >>  
  Wykaz ulic >>


  Czytaj więcej

  Nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny

  Nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, 95-200 Pabianice ul. Gdańska 7 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny 2. Wymagania niezbędne związane z pracą na ww. stanowisku...

  Czytaj więcej
  Na wakacje z Muszkieterami!

  Na wakacje z Muszkieterami!

  Nad morze pojadą dzieci z naszej placówki, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów jest...

  Czytaj więcej
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa informacja.

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa informacja.

   W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, publikujemy poniżej film. Publikacja służy do celów szybszego dostępu do informacji tj. co należy zrobić, aby móc...

  Czytaj więcej
  Kontynuacja programu

  Kontynuacja programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " 2014-2020

  Pracownicy socjalni Wydziału Pomocy Środowiskowej jak co roku rozpoczęli kwalifikację dzieci, które mogą być objęte programem dożywiania dzieci w szkole. W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w Wydziale Pomocy Środowiskowej złożyć wniosek o...

  Czytaj więcej
  Konkurs

  Konkurs

  Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach wytypowało dwie kandydatury do konkursu organiowanego po raz dziewiąty przez Regionalne Centrum Politki Społecznej w Łodzi, w kategorii: Pracownik socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2016 Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2016 Pracownik...

  Czytaj więcej
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

  Pracownicy socjalni prowadzą rekrutację osób i rodzin, do programu "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020". W ramach programu współpracujemy z organizacjami pozarządowymi : "Towarzystwem Pomocy im.św. Brata Alberta " w Pabianicach oraz Stowarzyszeniem "Szansa...

  Czytaj więcej
  Akcja Tornister

  Akcja Tornister

  W sierpniu po raz kolejny zorganizowana została Akcja Tornister. Pracownicy socjalni Wydziału Pomocy Środowiskowej we współpracy z Ośrodekiem Profilaktyki i Integracji Społecznej wytypowali 70 dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Akcją objęte były dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. ...

  Czytaj więcej