Wydział Pomocy Środowiskowej

Wydział Pomocy Środowiskowej

Pracę Wydziału Pomocy Środowiskowej organizuje i nadzoruje Kierownik Ewa Szczepańczyk 


Godziny urzędowania
Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
8:00 - 16:00
Czwartek
8:00 - 16:00
Piątek
8:00 - 16:00
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje każdemu kto spełnia kryterium dochodowe, jest obywatelem polskim zamieszkującym i przebywającym na terenie naszego kraju i spełnia przynajmniej jedną z poniższych okoliczności:

 •   ubóstwo;
 •   sieroctwo;
 •   bezdomność;
 •   bezrobocie;
 •   niepełnosprawność;
 •   długotrwała lub ciężka choroba;
 •   przemoc w rodzinie;
 •   potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 •   potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 •   bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 •   trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 •   trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 •   alkoholizm lub narkomania;
 •   zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 •   klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W innych przypadkach pomoc przysługuje również:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Co to jest kryterium dochodowe?

  Oznacza to, że łączny dochód osoby ubiegającej się o pomoc, nie może przekroczyć kwoty, określanej w Ustawie o Pomocy Społecznej i wynosi 528 zł w przypadku rodziny (na członka rodziny), a w przypadku osoby samotnej 701 zł.


  Komu przysługuje pomoc? >>
  Katalog świadczeń >>
  Tryby udzielania pomocy >>  
  Wykaz ulic >>
  Asystent rodziny >>


  Czytaj więcej

  Wigilia dla samotnych

  Wigilia dla samotnych

  W dniu 17 grudnia 2019 roku odbyła się "Wigilia dla samotnych" zorganizowana przez pracowników socjalnych Wydziału Pomocy Środowiskowej. Uczestniczyli w niej klienci Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Po tradycyjnej wieczerzy wigilijnej śpiewano kolędy a później wszystkich obecnych Mikołaj obdarował...

  Czytaj więcej
  Świąteczne Spotkanie z Mikołajem

  Świąteczne Spotkanie z Mikołajem

  Pracownicy socjalni Wydzialu Pomocy Środowiskowej w Pabianicach, w 16 grudnia 2019 roku zorganizowali "Świąteczne Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Spotkanie odbyło się w gościnnych murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Dzieci...

  Czytaj więcej
  Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

  Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia...

  Czytaj więcej
  KOLORY JESIENI część 3

  KOLORY JESIENI część 3

  Asystenci Rodziny MCPS w Pabianicach w listopadzie 2018 roku zorganizowali wśród dzieci z rodzin objętych wsparciem konkurs plastyczny „ Kolory jesieni”. Technika prac była dowolna. Prace dzieci były nacechowane dużą oryginalnością i ciekawymi pomysłami. Wystawa prac odbyła się 13 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr...

  Czytaj więcej
  KOLORY JESIENI część 2

  KOLORY JESIENI część 2

  Asystenci Rodziny MCPS w Pabianicach w listopadzie 2018 roku zorganizowali wśród dzieci z rodzin objętych wsparciem konkurs plastyczny „ Kolory jesieni”. Technika prac była dowolna. Prace dzieci były nacechowane dużą oryginalnością i ciekawymi pomysłami. Wystawa prac odbyła się 13 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr...

  Czytaj więcej
  KOLORY JESIENI

  KOLORY JESIENI

  Asystenci Rodziny MCPS w Pabianicach w listopadzie 2018 roku zorganizowali wśród dzieci z rodzin objętych wsparciem konkurs plastyczny „ Kolory jesieni”. Technika prac była dowolna. Prace dzieci były nacechowane dużą oryginalnością i ciekawymi pomysłami. Wystawa prac odbyła się 13 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr...

  Czytaj więcej
  Rodziny wspierające

  Rodziny wspierające

  Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)...

  Czytaj więcej
  Kryterium dochodowe

  Kryterium dochodowe

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. przedstawiamy zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego obowiązujące od 1 października 2018 r.: 1) kryteria dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej...

  Czytaj więcej