Wydział Pomocy Środowiskowej


Text to Speech
Godziny pracy Wydziału
Poniedziałek8:00 - 16:00
Wtorek8:00 - 17:00
Środa8:00 - 16:00
Czwartek8:00 - 16:00
Piątek8:00 - 16:00

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7

email: wps@mcps.pabianice.pl
telefony:

I piętro

pokój nr 2
Zespół pracy socjalnej nr 1
Sekcja do spraw usług opiekuńczych
tel.
(42) 22 68 265 lub 603 749 675;


pokój nr 3 i 5
Zespół pracy socjalnej nr 2
tel.
(42) 213 05 80 lub 605 037 357;

pokój nr 6
Zespół pracy socjalnej nr 3
tel.
(42) 22 68 263 lub 605 034 397 lub 885 035 109;

II piętro

pokój nr11

Zespół pracy socjalnej nr 4
tel. (42) 215 88 94 wew 145 lub 605 038 881

pokój nr 13
Zespół pracy socjalnej nr
5

Sekcja do spraw umieszczeń w domach pomocy społecznej
tel.
(42) 226 82 64 lub 722 098 918

pokój nr 14,16 i 18
Zespół pracy socjalnej nr 6
pokój nr 14 tel. (42) 213 06 54 lub 603 213 082
pokój nr 16  Sekcja do spraw pracy z osobami bezdomnymi
tel (42) 213 06 54 lub 605 038 632
pokój nr 18 tel. (42)213 04 34

pokój nr 17
Zespół pracy socjalnej nr 7
tel. (42) 213 04 34 lub 605 037 742

pokój nr 24
Zespół pracy socjalnej nr 8
tel. 42 226 82 66 lub kom. 607 333 053

pokój nr 15 Kierownik

(42) 226-82-67 email: wps@mcps.pabianice.pl

pokoje 20, 21 i 22 - Sekcja do spraw decyzji administracyjnych i świadczeń tel (42) 226 82 60

W Wydziale pracują zespoły pracy socjalnej i następujące sekcje problemowe:

1. Sekcja do spraw usług opiekuńczych

Zakres działania sekcji obejmuje: pomoc dla osób wymagających konieczności zabezpieczenia usług opiekuńczych.

Osoba samotna, niezdolna do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, potrzebująca pomocy, której rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie są w stanie zapewnić, może zgłosić się do pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i zasygnalizować swój problem.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie naszego Centrum przy ul. Gdańskiej 7, pokój nr 2 przez Zespół pracowników socjalnych Wydziału Pomocy Środowiskowej ds. usług opiekuńczych codziennie w godzinach pracy Centrum.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach udziela pomocy w formie usług opiekuńczych zwykłych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie miasta Pabianic, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wymagane są następujące dokumenty :

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
 • kserokopia decyzji waloryzacyjnej ZUS z uwzględnioną aktualną wysokością emerytury/renty,
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową rodzinną wnioskodawcy,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową (wskazane przez pracownika socjalnego),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (przy pierwszym wywiadzie),
 • oświadczenie majątkowe.

Informacje zebrane podczas wywiadu oraz na podstawie zgromadzonych dokumentów, których prawdziwość wnioskodawca lub osoba do tego upoważniona asygnuje na druku wywiadu, stanowią podstawę do określenia zakresu i wymiaru pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie, sprzątanie mieszkania),
 • opiekę higieniczną (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości).

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Koszt usługi jest zmienny i zależny od ofert, wpływających w drodze konkursu ogłaszanego corocznie przez MCPS. Wysokość odpłatności jest naliczana zgodnie z tabelą uchwalaną przez Radę Miejską Pabianic. Z opłat zwolniona jest osoba, której dochód nie przekroczy 100% kryterium dochodowego oraz rodzina, której średni dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 100% kryterium dochodowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego Dyrektor MCPS:

 1. może zwolnić w całości z ponoszonych opłat za określony czas korzystania z usług jeżeli odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze spowodowałoby obniżenie dochodu osoby/rodziny poniżej kryterium dochodowego.
 2. może zwolnić częściowo z ponoszenia odpłatności za usługi jeżeli osoba/rodzina spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  • ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  • z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta więcej niż jedna osoba we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • pogorszenie stanu zdrowia Świadczeniobiorcy generuje wzrost kosztów jego leczenia lub konieczność zapewnienia stałej opieki i pielęgnacji;
  • zdarzenie losowe w rodzinie.
2. Sekcja do spraw umieszczeń w domach pomocy społecznej

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu następuje zgodnie z art. 17 oraz art. 54 -66 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie do domu pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Odpłatność miesięczna za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach co roku może ulec zmianie.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich-przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Zasadą jest kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu domu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

Postępowanie o umieszczeniu w domach pomocy społecznej odbywa się w dwóch trybach, tj, na wniosek osoby zainteresowanej oraz na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, który decyduje o skierowaniu osoby bez wymaganej zgody.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, o skierowanie do domu pomocy społecznej ubiega się opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej, po otrzymaniu zezwolenia sądu.

Pracownicy socjalni sekcji ds. domów pomocy społecznej prowadzą postępowania administracyjne mające na celu skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej, oraz udzielają poradnictwa dotyczącego alternatywnych form opieki dla osoby starszej lub niepełnosprawnej. Prowadzą akta spraw dot. naliczania odpłatności i dopłat osób zobowiązanych. Weryfikują, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, odpłatność osób umieszczonych, wynikającą ze zmiany dochodu oraz dopłatę osób zobowiązanych.

Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady rodzinne z osobami ubiegającymi się o skierowanie do domu pomocy społecznej, jak również z członkami ich rodzin, a także wywiady na zlecenie innych gmin.

3. Sekcja do spraw pracy z osobami bezdomnymi

Osoba bezdomna – to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W Gminie Miejskiej Pabianice problem bezdomności z roku na rok dotyczy coraz większej grupy osób. Zakres działania sekcji obejmuje kompleksową informację, poradnictwo, doradztwo i wsparcie osób bezdomnych zgłaszających się i zgłaszanych do Wydziału Pomocy Środowiskowej, poprzez:

 • kierowanie osób bezdomnych do placówek dysponujących schronieniem,
 • pomoc finansową
 • aktywizację zawodową (kontrakty socjalne),
 • motywacja do zmiany aktualnej sytuacji życiowej,
 • wsparcie emocjonalne,
 • udział w rozwiązywaniu problemów,
 • pomoc w kompletowaniu dokumentacji na potrzeby uzyskania świadczenia emerytalnego W ramach pracy socjalnej pracownicy prowadzą z osobami bezdomnymi rozmowy edukacyjne i informacyjne, które mają na celu wyprowadzenie tych osób z bezdomności i stanu wykluczenia społecznego.
4. Sekcja do spraw decyzji administracyjnych i świadczeń

Do zadań sekcji należy:

 • wprowadzanie do systemu informatycznego wywiadów środowiskowych i wniosków na pomoc na podstawie wywiadu środowiskowego przygotowanego w wersji papierowej przez pracowników socjalnych;
 • sporządzanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawie świadczeń ( w szczególności: decyzje przyznające pomoc i odmowne, decyzje zmieniające, uchylające, umarzające postępowanie, umarzające zwrot pobranych zasiłków, stwierdzających wygaśnięcie decyzji, decyzje orzekające o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, decyzje wydane w trybie art.132 KPA oraz w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy po uchyleniu przez organ II instancji) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie dokumentów zgromadzonych przez pracowników socjalnych;
 • przekazywanie dokumentów do odpowiednich komórek Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej lub instytucji;
 • kopertowanie korespondencji przygotowanej w Wydziale do doręczenia adresatom oraz uzupełnianie zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji i przekazanie jej do wysyłki;
 • bieżące zatwierdzanie i rozliczanie przyznanych świadczeń w systemie informatycznym zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Mieszkanie chronione treningowe

Mieszkanie chronione treningowe, zwane dalej MCHT, funkcjonuje w ramach realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej na mocy Zarządzenia Nr 231/2018/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 13 listopada 2018 r., które zostało zmienione przez Zarządzenie Nr 192/2019/P z dnia 02 września 2019 r. Mieszkanie funkcjonuje przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Bóźnicznej 5 m. 7, w lokalu wydzielonym z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Pabianicach. Lokal spełnia standardy mieszkania chronionego treningowego, posiada pomieszczenia mieszkalne, kuchnię, łazienkę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Pobyt w MCHT jest formą wsparcia polegającą na przygotowaniu osób tam przebywających do samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Zasady przyznawania i funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym, a Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 listopada 2018 r. określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym. Osoby spełniające kryteria do skierowania na pobyt w MCHT zobowiązują się rozwijać i utrwalać samodzielność funkcjonowania, sprawność w zakresie samoobsługi i pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w nadrzędnym celu - podjęcia samodzielnego życia. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdej osoby kierowanej na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Osoby kierowane do mieszkania chronionego treningowego mają zapewniony w nim pobyt czasowy. W tym czasie osoby w nim zamieszkałe są stymulowane do samodzielności, mają udzielane poradnictwo i pracę socjalną zmierzającą do całkowitego usamodzielnienia się osób rokujących wyjście z bezdomności i sfery wykluczenia społecznego.

Praca socjalna realizowana jest w oparciu o programy usamodzielnienia i kwartalne oceny realizacji działań. Ponadto udzielona jest pomoc przy uzasadnianiu wniosków osób przebywających w MCHT o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych.


Komu przysługuje pomoc? >>
Katalog świadczeń >>
Tryby udzielania pomocy >>  
Zespoły pracy socjalnej i sekcje problemowe z wykazem ulic >>

Skip to content