Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny


Powered by iSpeech

Pabianice ul. Partyzancka 31.
Telefon: 42 215 42 11
e-mail: wpiwr@mcps.pabianice.pl

W ramach Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny działają:

 1. Sekcja Profilaktyki:
  1) Punkt Pierwszego Kontaktu,
  2) Punkt Konsultacyjny do spraw Przemocy,
  3) Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień.
 2. Sekcja Wspierania Rodziny:
  1) Pracownicy socjalni,
  2) Asystenci rodziny.

Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Główne działania Wydziału skupiają się na: 

 • Udzielaniu rodzinom, w których występuje problem przemocy, wsparcia i pomocy specjalistycznej w wychodzeniu z sytuacji przemocy w rodzinie.
 • Prowadzeniu działalności profilaktycznej, informacyjnej i psychoedukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień.
 • Udzielaniu osobom używającym substancji psychoaktywnych i/lub nadużywającym nowych technologii wsparcia i pomocy (w tym specjalistycznej) w ograniczeniu lub zaprzestaniu używania substancji i/lub nadużywania czynności.
 • Udzielanie bliskim osób używających substancji psychoaktywnych i/lub nadużywających nowych technologii wsparcia i pomocy (w tym specjalistycznej).
 • Współpracy z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.
 • Współpracy asystentów rodziny z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo- wychowawcze, mającej na celu wyposażenie rodzin w wiedzę i umiejętności pozwalające na poprawę sytuacji życiowej.
 • Praca socjalna z rodziną biologiczną z której dziecko zostało czasowo umieszczone w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej mająca na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej prawidłowych funkcji.
 • Koordynowanie i realizacja zadań ujętych w miejskich programach oraz tych, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej miasta.

W ramach Wydziału koordynowane są programy miejskie:

 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Program Wspierania Rodziny,
 • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wydział podejmuje także wiele innych zadań w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach. 

1. Sekcja Profilaktyki

Pabianice, ul. Partyzancka 31
tel.: 42 215 42 11, kom.: 885 035 116

Oferta Sekcji Profilaktycznej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Miasta Pabianice i jest bezpłatna.

1) Punkt Pierwszego Kontaktu

Zadaniem Punktu jest wstępna diagnoza problemowa na podstawie której, osoba zgłaszająca się, jest kierowana do odpowiedniego punktu konsultacyjnego lub w przypadku gdy zgłaszany problem wykracza poza kompetencje Sekcji, przekierowywana do innej instytucji pomocowej. W Punkcie można również uzyskać informacje o formach i zakresie pomocy świadczonej przez Sekcję Profilaktyki.

2) Punkt Konsultacyjny do spraw Przemocy

Oferta Punktu skierowana jest do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie i/lub problemami wychowawczymi.

"Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody" (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia).

Jeśli zdarza się, że doświadczasz, ze strony bliskiej Ci osoby:

 • poniżania, obrażania, wyzwisk, scen zazdrości, szantażowania, zawstydzania;
 • ograniczania kontaktów z rodziną i znajomymi, kontrolowania Twojego telefonu czy korespondencji, śledzenia;
 • ograniczania dostępu do zarobionych przez Ciebie pieniędzy lub korzystania z waszych wspólnych rzeczy, zabranianie podjęcia pracy lub nauki;
 • szarpania, popychania, policzkowania, bicia, duszenia;
 • zmuszania do czynności seksualnych, na które nie masz ochoty, w tym oglądania treści pornograficznych;

to prawdopodobnie doznajesz przemocy w rodzinie.

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia.

Problemy wychowawcze mogą wynikać z naturalnego cyklu rozwojowego dziecka tzw. kryzysu rozwojowego, ale mogą być również powodowane kryzysem emocjonalnym związanym z przeżywaniem przez dziecko trudnych dla niego sytuacji. Konflikty w rodzinie wynikające z trudnych relacji z dzieckiem mogą prowadzić do przemocy.

Jeśli zdarza się, że między Tobą, a Twoim dzieckiem dochodzi do częstych i powtarzających się awantur, dziecko nadużywa telefonu/internetu, nie przestrzega zasad, wagaruje, zaniedbuje obowiązki domowe i/lub szkolne, jest zamknięte w sobie, wycofane, to być może warto w tej kwestii skorzystać ze wsparcia pedagoga.

Punkt Konsultacyjny do spraw Przemocy oferuje:

 • pomoc specjalisty w wychodzeniu z sytuacji przemocy,
 • wsparcie psychologiczne i pomoc prawną dla osób doznających przemocy,
 • konsultacje psychologiczne dla osób stosujących przemoc,
 • wsparcie pedagogiczne w trudnościach wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych,
 • wsparcie socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem przemocy i/lub uzależnienia i ich bliskich.

Jeżeli borykasz się z problemem przemocy, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy.

3) Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień

Nieodpłatna oferta skierowana jest do dorosłych i niepełnoletnich użytkowników substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, „dopalaczy" i innych) i/lub niepełnoletnich osób nadużywających nowych technologii), z terenu miasta Pabianic oraz ich bliskich.

Oferta skierowana do osób używających substancji psychoaktywnych i/lub osób nadużywających nowych technologii obejmuje:

- poradnictwo oraz psychoedukację z zakresu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, nadużywaniem czynności, rozwojem uzależnienia oraz jego mechanizmami;
- konsultacje w celu dokonania wstępnej diagnozy oraz motywowanie do ograniczenia/zaprzestania używania substancji psychoaktywnych i/lub nadużywania nowych technologii, do podjęcia leczenia, utrzymania trzeźwości,
- edukację i poradnictwo z zakresu HIV i AIDS.

Oferta skierowana do bliskich obejmuje:

- indywidualne konsultacje psychoedukacyjne oraz wspierające,
- specjalistyczną pomoc psychologiczną i prawną (na konsultacje specjalistyczne kieruje konsultant Punktu).

W ramach Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień organizowane są szkolenia i konferencje tematyczne oraz mające na celu przygotowanie realizatorów standaryzowanych programów rekomendowanych.

Przedstawiciele Wydziału realizują oraz wspierają realizacje na terenie szkół następujących rekomendowanych programów profilaktycznych, zalecanych przez instytucje centralne (Krajowe Centrum ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji):

- „APTECZKA pierwszej pomocy emocjonalnej",
- „FRED goes NET”,
- „Przyjaciele ZIPPIEGO”,
- „UNPLUGGED”.

Ponadto oferta Sekcji obejmuje interwencyjną działalność profilaktyczną na terenie pabianickich szkół, działania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki środowiskowej takie jak np. Profilaktyczne Kino Letnie, coroczną akcję letnią "Baw się Razem z Nami" oraz organizację i realizacje kampanii społecznych (m. in. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć".

Do zadań Sekcji należy również opracowywanie, pozyskiwanie oraz dystrybucja wśród mieszkańców Pabianic materiałów informacyjno - edukacyjnych.

2. Sekcja Wspierania Rodziny

W ramach sekcji prowadzone są skoordynowane działania pracowników socjalnych i asystentów rodziny na rzecz rodziny.

1) Pracownicy socjalni

Pabianice, ul. Partyzancka 31
tel.: 42 215 42 11, kom.: 885 035 113

Pracownicy socjalni Sekcji Wspierania Rodziny pracują z rodzinami biologicznymi, z których dzieci zostały czasowo umieszczone w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Głównym celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej prawidłowych funkcji.

W ramach pracy Sekcji realizowane są cele i zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparcie polega w szczególności na:

 • Pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, której celem jest powrót dziecka do rodziny.
 • Diagnozie sytuacji rodziny.
 • Opracowaniu planu pracy z rodziną.
 • Pracy z rodziną mającą na celu niwelowanie trudności opiekuńczo- wychowawczych oraz podniesienia umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.
 • Wspieraniu rodziny poprzez pracę socjalną, pomoc finansową, rzeczową.
 • Współpracy i współdziałaniu z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych.
 • Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez objęcie pomocą finansową oraz pracą socjalną w formie pomocy rzeczowej, skierowań po żywność, poradnictwa.

Pracownicy Sekcji nie podejmują współpracy z rodziną w sytuacji pozbawienia władzy rodzicielskiej.

2) Asystenci rodziny

Siedziba Pabianice, ul. M. Konopnickiej 39

Asystent Rodziny udziela wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Asystent w swojej pracy podejmuje działania skierowane na osiągnięcie stabilizacji życiowej rodziny, z którą współpracuje, aby nie dopuścić do umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej. W przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną, inicjuje działania na rzecz jego powrotu.

Praca prowadzona jest za zgodą rodziny.

Do zadań asystenta należy m.in.:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wydział zapewnia obsługę administracyjno-techniczną oraz merytoryczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

telefon: 42 215 42 11
e-mail: zi@mcps.pabianice.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje w Pabianicach na mocy Uchwały NR XLII/547/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  realizuje zadania określone jako:

 • integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Pabianice,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Skip to content