Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji


iSpeech.org

Pracę Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji organizuje i nadzoruje Kierownik - Maria Nowak-Kisielewicz

Godziny pracy Wydziału
Poniedziałek8:00 - 16:00
Wtorek8:00 - 17:00
Środa8:00 - 16:00
Czwartek8:00 - 16:00
Piątek8:00 - 16:00

Co to są świadczenia rodzinne?

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom;
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny >>

Świadczenia opiekuńcze >>

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka >>

Jednorazowa zapomoga "Za życiem" >>

Fundusz alimentacyjny >>

Podstawa prawna >>

Skip to content