Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje w Pabianicach na mocy Uchwały NR XLII/547/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  realizuje zadania określone jako:

- integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Pabianice,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie,

- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 (telefon kontaktowy: 42 215 42 11).

Kontakt mailowy: zipabianice@wp.pl