ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-)

ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-)

ŻYJĘ ZDROWO – JESTEM COOL :-)


W dniu 07.11.2019 r. Punkt Konsultacyjny ds. Problemów Narkotykowych, HIV i AIDS (OPiIS / MCPS) organizuje spotkanie szkoleniowe z zakresu problematyki narkotykowej,
które odbędzie się w Pabianickim Centrum Seniora.

Działanie realizowane jest w ramach zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2019 – 2020.

Adresatami spotkania jest ok. 80 przedstawicieli placówek pomocowych i medycznych
z terenu miasta, oświaty, służb prewencyjnych, władz miasta oraz organizacji pozarządowych.

W PROGRAMIE:

Wystąpienie Pana Marka Grondasa (specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, superwizor Stowarzyszenia Monar, autor i trener programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej
i psychokorekcyjnej) – standardy w profilaktyce uzależnień, współczesne trendy w terapii uzależnień z punktu widzenia praktyka, substancje psychoaktywne (w tym NSP) i ich wpływ
na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.

Wystąpienie Pana Artura Malczewskiego(Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach
i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, s
ocjolog, zastępca rzecznika sieci Reitox Focal Point EMCDDA, polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Narkotyków
w Brukseli -
obecna sytuacja narkotykowa w Polsce i Europie, najnowsze badania, nowe substancje psychoaktywne i ich sytuacja prawna, marihuana rekreacyjna a medyczna (różnice i aspekty prawne), standardy w profilaktyce.

Panel Dyskusyjny.