Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje w Pabianicach na mocy Uchwały NR XLII/547/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  realizuje zadania określone jako:

  • integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Pabianice,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 (telefon kontaktowy: 42 215 42 11).
Kontakt mailowy: zi@mcps.pabianice.pl

Skip to content