Katalog świadczeń


Text to Speech

Każda osoba, zgłaszająca się do MCPS-u może liczyć na wsparcie w formie: świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego.

Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie — w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
f) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
g) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Zasiłek stały przysługuje:

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej (bądź osobie pozostającej w rodzinie), niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (bądź kryterium dochodowego na osobę w rodzinie). Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały nie przysługuje:

w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek okresowy przysługuje:

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustalany jest na podstawie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Zasiłek celowy może być przyznany:

 • w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu bądź w formie biletu kredytowanego,
 • na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne, osobom bezdomnym i innym osobom które nie posiadają dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego bądź jako dofinansowanie do pokrycia kosztów, które osoba poniosła w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Naliczenie dochodu w rodzinie.

Przez dochód rozumiemy sumę miesięcznych przychodów brutto, pomniejszonych o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty któregoś z elementów dochodu, bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania - z miesiąca, w którym wniosek został złożony, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Do dochodów nie wlicza się:

 • alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez MCPS;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz innych podobnych wskazanych w powyższym artykule;
 • pomocy przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r.;
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 • zwrotu kosztów o których mowa w art. 39a ust1 ustawy z dnia 1 grudnia - Prawo oświatowe.

W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą po szczegółowe informacje należy sięgnąć do Ustawy o pomocy społecznej (art. 8 pkt. 5 - 10)

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tę uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny, przez okres za który uzyskano ten dochód.

Kryterium dochodowe dla rodziny/osoby.

Oznacza to, że łączny dochód osoby ubiegającej się o pomoc, nie może przekroczyć kwoty, określanej w Ustawie o Pomocy Społecznej i wynosi 528 zł w przypadku rodziny (na członka rodziny), a w przypadku osoby samotnej 701 zł.

Niezbędne dokumenty przy ubieganiu sią o pomoc finansową.

Podstawą rozpoczęcia procedury mającej na celu objęcie osoby pomocą jest złożenie pisemnego lub ustnego wniosku, skierowanego do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach wraz z załącznikami. Wniosek pisemny powinien zawierać krótki opis sytuacji wyjaśniającej dlaczego osoba zwraca się z prośbą o pomoc oraz być zapatrzony jej podpisem. Wniosek ustny sporządza się na protokole w obecności pracownika socjalnego w sytuacji gdy zachodzą ku temu przesłanki. Niezbędne jest dołączenie do wniosku aktualnych dokumentów, które pozwolą na potwierdzenie danych osoby ubiegającej się o świadczenie, jej stanu zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej.

Należą do nich:

 • dowód osobisty (do wglądu);
 • orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie - decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • dowód otrzymywania emerytury lub renty;
 • zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki;
 • oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły;
 • oświadczenie o stanie majątkowym;
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy;
 • legitymacja ubezpieczeniowa ZUS (do wglądu).
Skip to content