Wydział Pomocy Środowiskowej


Text to Speech

Pracą Wydziału Pomocy Środowiskowej kieruje, organizuje i nadzoruje prace pracowników socjalnych oraz poszczególnych sekcji w ramach Wydziału - Kierownik Ewa Szczepańczyk.

Godziny pracy Wydziału
Poniedziałek8:00 - 16:00
Wtorek9:00 - 17:00
Środa8:00 - 16:00
Czwartek8:00 - 16:00
Piątek8:00 - 16:00

W Wydziale pracują następujące sekcje problemowe:

1. Sekcja do spraw usług opiekuńczych i mieszkań chronionych

Zakres działania sekcji obejmuje: pomoc dla osób wymagających konieczności zabezpieczenia usług opiekuńczych oraz umieszczania w mieszkaniach chronionych.

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Osoba samotna, niezdolna do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, potrzebująca pomocy, której rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie są w stanie zapewnić, może zgłosić się do pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i zasygnalizować swój problem.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie naszego Centrum przy ul. Gdańskiej 7, pokój nr 2 przez Zespół pracowników socjalnych Wydziału Pomocy Środowiskowej ds. usług opiekuńczych codziennie w godzinach pracy Centrum

POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MCPS w Pabianicach udziela pomocy w formie usług opiekuńczych zwykłych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie miasta Pabianic, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wymagane są następujące dokumenty :

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
 • kserokopia decyzji waloryzacyjnej ZUS z uwzględnioną aktualną wysokością emerytury/renty,
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową rodzinną wnioskodawcy,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową (wskazane przez pracownika socjalnego),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (przy pierwszym wywiadzie),
 • oświadczenie majątkowe.

Informacje zebrane podczas wywiadu oraz na podstawie zgromadzonych dokumentów, których prawdziwość wnioskodawca lub osoba do tego upoważniona asygnuje na druku wywiadu, stanowią podstawę do określenia zakresu i wymiaru pomocy.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie, sprzątanie mieszkania),
 • opiekę higieniczną (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości).

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy.

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Koszt usługi jest zmienny i zależny od ofert, wpływających w drodze konkursu ogłaszanego corocznie przez MCPS.
Wysokość odpłatności jest naliczana zgodnie z tabelą uchwalaną przez Radę Miejską Pabianic.
Z opłat zwolniona jest osoba, której dochód nie przekroczy 100% kryterium dochodowego oraz rodzina, której średni dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 100% kryterium dochodowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego Dyrektor MCPS:

 1. może zwolnić w całości z ponoszonych opłat za określony czas korzystania z usług jeżeli odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze spowodowałoby obniżenie dochodu osoby/rodziny poniżej kryterium dochodowego.
 2. może zwolnić częściowo z ponoszenia odpłatności za usługi jeżeli osoba/rodzina spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  • ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  • z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta więcej niż jedna osoba we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • pogorszenie stanu zdrowia Świadczeniobiorcy generuje wzrost kosztów jego leczenia lub konieczność zapewnienia stałej opieki i pielęgnacji;
  • zdarzenie losowe w rodzinie.
2. Sekcja do spraw umieszczeń w Domach Pomocy Społecznej

Zakres działania sekcji obejmuje poradnictwo mieszkańcom Pabianic dotyczące zasad umieszczania w Domach Pomocy Społecznej, przygotowywanie dokumentacji w celu umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej.

3. Sekcja do spraw pracy z osobami bezdomnymi

Zakres działania sekcji obejmuje udzielanie kompleksowego poradnictwa osobom bezdomnym zgłaszających się i zgłaszanych do Wydziału Pomocy Środowiskowej w tym, kierowanie osób bezdomnych do placówek dysponujących schronieniem.

4. Sekcja do spraw wspierania rodziny

Sekcja ds. Wspierania Rodziny obejmuje zasięgiem działania rodziny biologiczne, w których dzieci zostały umieszczone w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Głównym celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej prawidłowych funkcji.
Działania są prowadzone w kierunku powrotu dziecka do rodziny.

Wsparcie polega w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny oraz przyczyn kryzysu,
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
 • podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny.

Pracownicy Sekcji nie podejmują współpracy z rodziną w sytuacji pozbawienia władzy rodzicielskiej.

W ramach sekcji prowadzona jest koordynacja pracy asystentów rodziny.

Podstawa prawna
Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 roku z późniejszym zmianami.


Komu przysługuje pomoc? >>
Katalog świadczeń >>
Tryby udzielania pomocy >>  
Wykaz ulic >>
Asystent rodziny >>

Skip to content