Tryby udzielania pomocy


Text to Speech Demo

1. Wniosek o pomoc

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. W szczególnych przypadkach wniosek taki może złożyć również inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciel ustawowy.

Centrum przyjmuje także wszelkie zgłoszenia dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Pabianic, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania potrzeb. Wniosek taki może złożyć także:

 • osoba spokrewniona lub obca;
 • instytucja;
 • organizacja społeczna.

Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

2. Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w miejscu pobytu osoby. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej.

Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownik socjalny, wspólnie z klientem ustala plan pomocy rodzinie/osobie.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni.

3. Wydanie decyzji

Po zgromadzeniu kompletu dokumentów, przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i opracowaniu planu pomocy, wydawana jest decyzja administracyjna.

Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji.

Stronom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej do organów nadrzędnych

Odmowa przyznania pomocy

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej może odmówić przyznania pomocy lub ograniczyć jej wysokość, w następujących sytuacjach:

 • w przypadku wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego,
 • marnotrawienia przyznanych świadczeń lub ich celowego niszczenia bądź marnotrawienia własnych środków finansowych,
 • w przypadku braku współpracy osoby lub rodziny korzystającej z pomocy społecznej w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny,
 • nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadnionej odmowy podjęcia lub przerwania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowy lub przerwania udziału w Programie Aktywizacji i Integracji,
 • odmowy podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • odmowy podpisania kontraktu socjalnego oraz nie wywiązywania się z uzgodnień zawartych w kontrakcie socjalnym,
 • odmowy złożenia oświadczenia majątkowego,
 • osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej z wyłączeniem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego,
 • osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej a za ten okres nie udziela się świadczeń.

Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia nienależnie pobrane

Są to wszelkie świadczenia z pomocy społecznej, które klient otrzymał na podstawie przedstawienia nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie swojej sytuacji materialnej, osobistej i majątkowej.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.


Kontrakt socjalny

Jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy: osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy. Kontrakt socjalny ma na celu określenie sposobu współdziałania osoby ( rodziny), która znalazła się w trudnej sytuacji w rozwiązywaniu swoich problemów. Zawiera opis działań koniecznych do podjęcia przez tę osobę i pracownika socjalnego. Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w kontrakcie może spowodować wstrzymanie przyznanej pomocy finansowej lub jej odmowę.

Skip to content