Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji


iSpeech.org

Pracę Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji organizuje i nadzoruje Kierownik - Marcin Raszewski

Godziny pracy Wydziału
Poniedziałek8:00 - 16:00
Wtorek8:00 - 17:00
Środa8:00 - 16:00
Czwartek8:00 - 16:00
Piątek8:00 - 16:00

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji tworzą:

 • Komórka ds. świadczeń rodzinnych
 • Komórka ds. Funduszu Alimentacyjnego
 • Komórka ds. świadczeń wychowawczych
 • Komórka ds. dodatku osłonowego

Do zadań Komórki ds. świadczeń rodzinnych należy prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4) świadczenie rodzicielskie.

Do zadań Komórki ds. Funduszu Alimentacyjnego należy prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Komórka ds. świadczeń wychowawczych realizuje sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia, w tym:

 • kontynuuje wypłaty świadczeń do 31.05.2022 r.
  UWAGA! Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.
 • realizuje sprawy świadczeń wychowawczych wymagające rozstrzygnięć wojewody związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Do zadań Komórki ds. dodatku osłonowego należy prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem jednorazowego świadczenia, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatkowymi zadaniami Wydziału są:

 • Prowadzenie postępowań związanych z przyznawaniem jednorazowego świadczenia „Za życiem” zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w sprawach, o których mowa w art.411 ust.10g – 10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Program „Czyste powietrze”).
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i egzekucyjnych w przypadku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.
 • Przygotowywanie tytułów wykonawczych do Komornika Skarbowego wobec świadczeniobiorców w przypadku nie wywiązywania się ze zobowiązań z decyzji administracyjnych.

Skip to content