16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć


Text to Speech Demo

25 listopada 2022 r. rozpoczyna się międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”. W te 16 dni, od 25 listopada (Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet) do 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka), świat przeciwstawia się przemocy wobec kobiet. Do kampanii przyłącza się również Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W tym szczególnym czasie zapraszamy osoby z problemem przemocy w rodzinie do kontaktu z przedstawicielami Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy w Wydziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31.

Kontakt telefoniczny pod numerem 42 215 42 11 lub 885-035-116.

W dniu 30.11.2022 r. w godzinach 14.00-17.00 w Centrum Handlowym Tkalnia w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8a odbędzie się dyżur informacyjny przedstawicieli Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas tego wydarzenia będzie można porozmawiać z naszymi specjalistami, umówić się na konsultację czy skorzystać z bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię „16 Dni”, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Warto wiedzieć, że wśród cech przemocy wyróżnia się:

 • intencjonalność - przemoc jest świadomym i zamierzonym działaniem,
 • nierównomierność sił - w przemocy jedna strona ma przewagę nad drugą,
 • naruszanie praw i dóbr osobistych – osoba stosująca przemoc wykorzystując przewagę sił narusza podstawowe prawa drugiej osoby,
 • powodowanie bólu i cierpienia – działania o charakterze przemocy narażają zdrowie i życie osoby pokrzywdzonej.

Wyodrębnia się kilka form przemocy, które mają swoje charakterystyczne cechy.

Przemoc psychiczna (emocjonalna) towarzyszy wszystkim przejawom przemocy, jej istotą jest naruszanie godności osobistej, m.in.: poniżanie, wyzywanie, ciągłe krytykowanie, ograniczanie kontaktów czy ciągłe niepokojenie.

Przemoc fizyczna dotyczy naruszania nietykalności cielesnej, m.in.: popychanie, szarpanie, bicie, kopanie, duszenie, spoliczkowanie, rzucanie w kogoś przedmiotami.

Przemoc seksualna polega na naruszaniu sfery seksualnej, dotyczy m.in.: zmuszania do aktywności seksualnej, molestowania seksualnego, dotykania intymnych części ciała, zmuszania do niechcianych praktyk seksualnych, przymuszania do oglądania treści seksualnych czy pornograficznych.

Przemoc ekonomiczna polega na pozbawianiu środków finansowych, umyślnym niszczeniu własności. Wśród tej formy wyróżnić można np.: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, ograniczanie dostępu do zasobów finansowych rodziny, zaciąganie kredytów na wspólne konto.

Ostatnią formą przemocy jest zaniedbanie polegające na niezaspokajaniu potrzeb biologicznych i psychicznych względem osób, które wymagają opieki (dzieci, niepełnosprawnych lub chorych).

Osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może szukać pomocy u takich służb i w takich instytucjach jak:

 • Policja
 • Miejski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS), Miejskie Centrum Pomocy Społecznej (MCPS);
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR);
 • Specjalistyczny Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW);
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 • Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (jeśli przemocy towarzyszy problem z alkoholem);
 • punkt konsultacyjny;
 • Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem;
 • ośrodki ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” to ujednolicona procedura pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, która integruje działania wyżej wymienionych służb, umożliwia działania mające służyć zatrzymaniu zjawiska przemocy w rodzinie.

Skip to content