Rządowy program „Asystent rodziny w 2023 r.”


uk text to speech

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w kwocie: 79 932,87 zł.
Całkowita wartość zadania: 99 916,09 zł.

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” został opracowany
w oparciu o art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, z późn. zm.)
w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923).

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny,
w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Data podpisania umowy: grudzień’2023.

Skip to content