“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.


Text to Speech Voices

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przystąpiło do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego: https://www.gov.pl/web/rodzina

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647,1407 i 1429).

Kwota dofinansowania zadania: 569 172,24 zł.

Całkowity Koszt: 569 172,24 zł.

Data podpisania umowy: luty’2024.

W wyniku realizacji zadania asystą osobistą zostanie objętych co najmniej 29 osób niepełnosprawnych, na rzecz których zostanie wykonanych 11.772 godzin usług.

Celem programu jest rozpowszechnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością,
a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Adresatami Programu są:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm.),

będące mieszkańcami Miasta Pabianice.

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Uczestnicy programu mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta m.in. w zakresie:

  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • zakupach, wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
  • przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji usług asysty osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

Usługa asystencka przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu MRiPS „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, załącznik 7 oraz po przedłożeniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Program jest realizowany z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością ( z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją), a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie miasta, zgodnie z założeniami Programu i do wysokości przyznanych środków finansowych
w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wprowadzenie usługi asystenckiej jako formy ogólnodostępnego wsparcia spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób niepełnosprawnych.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o udzielenie wsparcia w formie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością:

1. Karta zgłoszenia, załącznik 7 do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST– edycja 2024,

2. Karta zakresu czynności, załącznik nr 8 do Programu AOOzN dla JST edycja 2024;

3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024;

4. Klauzula informacyjna, załącznik nr 15 do Programu AOOzN dla JST edycja 2024;

5. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / o niepełnosprawności.


Program oraz załączniki dostępne na stronie : www.niepelnosprawni.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 7, pokój nr. 2 ,nr telefonu: 603 749 675, 885 035 101, 42 226 82 65

e-mail: uo@mcps.pabianice.pl

Osoba wskazana do kontaktu: Anna Michalak-Leszczyńska.

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Skip to content