Nowy projekt realizowany przez KIS: „Aktywna przemiana”


iSpeech.org

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (konkurs nr FELD.07.05-IP.01-001/23) Miasto Pabianice uzyskało dofinansowanie projektu nr FELD.07.05.-IP.01-102/23 pod tytułem „Aktywna przemiana” (Priorytet 07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem", Zadanie 07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie"). Wysokość dofinansowania wynosi 1 876 331,87 zł (wartość całego projektu- 1 975 086,18 zł , wkład własny w wysokości 98 754,31 zł wykazany ze świadczeń w ramach Prac Społecznie Użytecznych i zasiłków celowych).

Projekt swoim wsparciem obejmie 36 bezrobotnych klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w trzech dziewięciomiesięcznych edycjach po 12 uczestników) w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2026. Jest kontynuacją działań MCPS realizowanych w projektach „Drogowskaz – PRZEMIANA” 2008-2015, „Kierunek PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” 2017-2019 oraz „Droga do przemiany” 2019-2023.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Beneficjenci zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem pracownika socjalnego i uzyskają pomoc w postaci zasiłków celowych.

Udział w Pracach Społecznie Użytecznych (3,5 miesiąca) pozwoli na aktywizację zawodową oraz powrót na otwarty rynek pracy, a dodatkowym wsparciem będzie staż (5,5 miesięczny) oferowany po intensywnym procesie reintegracji społecznej i zawodowej oraz po szkoleniach zawodowych.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksową pomocą specjalistów (psychologa, prawnika i terapeuty uzależnień) dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Beneficjenci zostaną także zaproszeni do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne.

W każdej z edycji w ramach aktywizacji społecznej w projekcie zrealizowany będzie siedmiodniowy wyjazd warsztatowy integracyjno-szkoleniowy, który pozwoli uzyskać pełniejszą wiedzę na temat możliwości, predyspozycji i ograniczeń klienta w funkcjonowaniu społecznym oraz zawodowym.

W ramach aktywizacji edukacyjnej zostanie zorganizowany kurs komputerowy podnoszące kompetencje cyfrowe.

Projekt realizowany będzie przez Klub Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Skip to content