Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024


iSpeech

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przystąpiło do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Kwota dofinansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego: 157.235,04 zł.

Data podpisania umowy: luty’2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

 1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8
  w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej/złożonej) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. Wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, zapewnienie opiekunowi czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna na terenie Miasta Pabianice, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą
z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego
i sprawującą całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Usługa opieki wytchnieniowej nie może być  świadczona przez członków rodziny (na potrzeby realizacji  Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą
w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkującej razem z uczestnikiem Programu.

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego ( za uprzednią zgodą gminy/powiatu w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć przede wszystkim od potrzeb osób występujących o wsparcie, od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym terminie). Program realizowany jest do 31 grudnia 2024 r., z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz do wysokości przyznanych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Uczestnik Programu za usługę wytchnieniową nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 7, pokój nr.2, nr telefonu: 603 749 675, 885 035 101, 42 226 82 65, e-mail: uo@mcps.pabianice.pl

Osoba wskazana do kontaktu: Anna Michalak-Leszczyńska.

Załączniki:

 1. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024
 2. Karta zgłoszenia do Programu
 3. Wzór klauzuli informacyjnej do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST - 2024
Skip to content