Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych


iSpeech

Sejmik Województwa Łódzkiego chcąc wspomóc rodziny wielodzietne z naszego regionu w dniu 25 lutego 2020 r. podjął uchwałę NR XVI/261/20 przyjmującą program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 r., poz. 1753.

Program ten zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządowe, stowarzyszenia, fundacje czy prywatnych przedsiębiorców. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Wniosek o przyznanie Karty można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź bądź za pomocą platformy ePUAP.

Informacje na temat Karty oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: www.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina, podzakładka Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Skip to content